Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli” Ozolaines pagastā atkārtotu izsoli

Publicēts 20.07.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020. gada 29. septembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās, adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli”, kadastra Nr.7876 006 0470, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0548, 2704 m2 platībā un atrodas “Baltmājas”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienībā “Ozolaines pagasta pārvalde” (“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020. gada 28. septembrim vai elektroniski interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv un www.ozolaine.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020. gada 28. septembrim, iepriekš piesakoties pa tālruni 64640171.

Izsoles_not_atkart_Pupoli_Ozolaine_veidl

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0