Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 10.09.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Preiļu iela 5A”, kadastra Nr. 7888 512 0009.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās, laiks 8.00-16.30, mājaslapās www.silmala.lv., www.rezeknesnovads.lv.

Apskatīt var darba dienās, iepriekš zvanot pa tālruni 28223706.

Pieteikumus reģistrē Silmalas pagasta pārvaldē, līdz 17.10.2019. darba dienās, laiks 8.00 -16.30.

Izsole notiks Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 18. oktobrī, plkst.13.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 1 660,30.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 166,03 jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde”, reģ.Nr.40900027426, kontā Nr.LV31HABA0551046064371, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Silmalas pagasta pārvaldes kasē.

Samaksa par pirkumu jāveic līdz 28.10.2019.

Izsoles rezultāti

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0