Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli SIA “Strūžānu siltums”

Publicēts 25.04.2019

SIA ”Strūžānu Siltums”, reģistrācijas numurs 42403006333, juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes novads, paziņo par izsoli ar augšupejošu soli:

1. Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums “Autogarāža -1”, kadastra Nr. 78940020199001. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas 476,6 kvadrātmetru platībā. Zemes īpašnieks ir pašvaldība un tā netiek pārdota. Izsoles sākumcena 2403,02 EUR (divi tūkstoši četri simti trīs euro,02 centi) un izsoles solis – 100,00 EURO (viens simts euro, 00 centi). Dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro,00 centi).

2. Izsolāmo priekšmetu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar SIA ”Strūžānu Siltums”pārstāvi pa tālr. 64667542.

3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrēšanās līdz 2019. gada 3. jūnijam plkst. 1630 SIA”Strūžānu Siltums”administrācijas telpās Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes novads.

4. Izsole notiks 2019. gada 4. jūnijā plkst.13.20 SIA”Strūžānu Siltums” telpās Miera ielā 14, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads.

5. Izsoles dalībniekiem pirms reģistrēšanās jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas un dalības maksa, kas jāiemaksā Pašvaldības SIA”Strūžānu Siltums” norēķinu kontā a/s „Swedbank”, bankas kods: HABALV22, konts: LV83HABA 0551042791237. Dalības maksa netiek atmaksāta.

6. Izsoles uzvarētājs samaksā piedāvāto cenu par nosolīto izsoles priekšmetu, atskaitot no tās nodrošinājuma naudu, Pašvaldības SIA”Strūžānu Siltums” norēķinu kontā a/s „Swedbank”, bankas kods: HABALV22, konts: LV83HABA 0551042791237 līdz 2019. gada 18. jūnijam.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0