Paziņojums par izsoles rezultātiem

Publicēts 25.05.2015

Izsole tika organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.

1. 2015. gada 25. maijā, izsoles rezultātā, nomas tiesības uz objektu – telpas Nr. 32 un Nr.33, kopējā platībā 67,5m2, kas atrodas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Pagasta ēka”, būvē ar kadastra apzīmējumu 78540050294002, pēc adreses: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, ar lietošanas mērķi – veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana, ieguva saimnieciskās darbības veicēja Ieva Vugule reģ.Nr.15118911451, juridiskā adrese: P. Brieža 29/31-8, Rēzekne.

2. Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.

3. Nomas maksa – EUR 0,21/kv.m. mēnesī.

4. Iznomātājs: Rēzeknes novada pašvaldība

5. Kontaktpersona: Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals, tālrunis 26334750

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0