Paziņojums par divu zemes vienību izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā

Publicēts 18.06.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 21. maija lēmumu Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0156 daļas, piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0138 daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0224 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi” (protokols Nr.14 , 9.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par:

1. pašvaldībai piekritīgu zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0156 ar platību 1,72 ha ieguva fiziska persona par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu 42,00 EUR (četrdesmit divi EUR 00 centi) gadā (bez PVN). Līguma darbības termiņš 11.06.2020 – 30.11.2032,

2. pašvaldībai piekritīga zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0224 ar platību 0,74 ha ieguva juridiska persona: Z/S ‘’Boriņi, par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu 28,00 EUR (divdesmit astoņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN). Līguma darbības termiņš 04.06.2020 – 30.11.2032,

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0