Paziņojums par cirsmu Nr. 67 un Nr. 68 izsoli Gaigalavas pagastā

Publicēts 07.02.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr. 67 un Nr. 68, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soču mežs” Nr.7854 003 0041, Rēzeknes novada  Gaigalavas pagastā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.(izsoles)

Objekta apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 28307848 – M. Armuška.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes sēžu zālē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā 2017. gada 24. februārī plkst. 10.00.

Dalībnieku reģistrācija pie Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā līdz 2017. gada 24. februārim plkst. 9.50.

Izsolāmās mantas nosacītā sākuma cena EUR 2600,-

Dalības maksa EUR 30,- (bez PVN) un nodrošinājuma nauda EUR 260,- (bez PVN)  jāiemaksā Gaigalavas pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025304, AS „SEB banka” kontā Nr.LV21UNLA0050019825042, kods:UNLALV2X, līdz reģistrācijai.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Informācija pa tālruni 64644537 vai e-pastu: info@gaigalava.lv

Izsoles noteikumi Soču mežs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0