Paziņojums par cirsmas Nr.67 izsoli Gaigalavas pagastā

Publicēts 18.10.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr.67, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soču mežs” (Nr.78540030041), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, izcērtamā platība 0,39 ha, nosacītā cena EUR 420.-, kopējais pārdodamais apjoms – 73 m3, cirtes paņēmiens – galvenā kailcirte, valdošā suga – bērzs.

Objekta apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 28307848 – M. Armuška

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes sēžu zālē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā 2016. gada 10. novembrī plkst. 12.00.

Dalībnieku reģistrācija pie Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā līdz 2016. gada 10. novembrim plkst. 11.50.

Dalības maksa EUR 10,- (bez PVN) un nodrošinājuma nauda EUR 42,- (jāiemaksā pagasta pārvaldes kontā līdz reģistrācijai).

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz 16.30 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.(izsoles)

Informācija pa tālruņiem 64644537

Cirsmas novērtējums
Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0