Paziņojums par cirsmas izsoli Gaigalavas pagastā

Publicēts 21.11.2014

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr.36 nekustamā īpašumā “Kuderu mežs”, kadastra Nr.78540040077, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, meža kvartālā Nr.1, 1,9 ha kopplatībā.
Nosacītā cena: EUR 5000;
Kopējais pārdodamais apjoms –385,84 m3, cirtes paņēmiens – galvenā kailcirte, valdošā suga – bērzs.
Objekta apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 28307848 – M. Armuška

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes sēžu zālē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā 2014. gada 11. decembrī plkst. 10.00.

Dalībnieku reģistrācija pie Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā, līdz 2014. gada 11. decembrim plkst. 9.50.

Dalības maksa EUR 30,- (bez PVN) un nodrošinājuma nauda EUR 500,- (jāiemaksā pagasta pārvaldes kontā līdz reģistrācijai).

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz 16.30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski, Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Informācija pa tālruni  64644537

Izsoles noteikumi
Cirsmas novērtējums
Cirtes plāns

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0