Paziņojums par 2014. gada 5. novembra zemes nomas līguma Nr.81 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

Publicēts 21.01.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par 2014. gada 5. novembra zemes nomas līguma Nr.81 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.28, 49.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0328 ar platību 1,5 ha, ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.03 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 80,00/gadā (bez PVN).

Līgums turpina 2014. gada 5. novembrī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 29. oktobrim.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0328, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0