Pašvaldības varēs nodot nomā lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām

Publicēts 17.01.2018

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme. Nomas maksa šāda veida nomai ir noteikta 4,5% no zemes kadastrālās vērtības. Ja šādas zemes nomnieks izmantos izpirkuma tiesības, kuras varēs izlietot ne agrāk kā līguma ceturtajā gadā, visa samaksātā nomas maksa tiks ieskaitīta izpirkuma cenā.

Pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par tās teritorijā esošu lauksaimniecības zemi, kura tiks piedāvāta nomā ar izpirkuma tiesībām. Šo lēmumu, kas saturēs arī nomai ar izpirkuma tiesībām nododamo zemes vienību sarakstu pašvaldība publicēs likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā, pašvaldības tīmekļvietnē. Tajā tiks norādīta nomājamās zemes platība, iznomāšanas termiņš, izpirkuma cena, pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nevarēs būt īsāks par 15 darbdienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Būs pievienots arī nomas līguma projekts.

Ja uz vienas un tās pašas lauksaimniecības zemes nomu būs pieteikušies vairāki pretendenti, pašvaldība rīkos izlozi.

Sākot ar nomas līguma ceturto gadu, nomniekam būs tiesības nomāto lauksaimniecības zemi izpirkt, ja viņam nebūs nomas maksas parāda un īpašumā nebūs lauksaimniecības zemes, kas iegūta uz nomas ar izpirkuma tiesībām pamata. Zemes izpirkuma cena tiks noteikta zemes kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma ar izpirkuma tiesību noslēgšanas dienā.

Nomātās lauksaimniecības zemes izpirkuma brīdī nomniekam jāatbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajiem nosacījumiem tām personām, kuras var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

Rēzeknes novada pašvaldība plāno apzināt tās lauksaimniecības zemes, kuras varētu tikt nodotas nomā ar izpirkuma tiesībām, veikt to kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. Tiek plānots, ka sākotnējais saraksts ar zemēm, kas nododamas nomā ar izpirkuma tiesībām Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā, varētu tikt apstiprināts un publicēts pašvaldības tīmekļvietnē šī gada vidū. Saraksts pakāpeniski tiks papildināts ar tām lauksaimniecības zemēm, kas atbildīs nomas ar izpirkuma tiesībām nosacījumiem, pēc to ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Juris Zvīdriņš,

Rēzeknes novada pašvaldības

Zemes pārvaldības dienesta vadītājs

Foto- Ēriks Rācenis (fotoplenēra  “Rēzeknes rudens 2017″ dalībnieks)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0