Pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas daļas Ozolkalna ielā 4, Bērzgalē nomas tiesību izsole

Publicēts 22.05.2017

Nomas objekts – nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7844 002 0306, kurš sastāv no nedzīvojamās ēkas daļas (turpmāk tekstā – Ēkas daļa), platība – 106,8 m2 ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306 001. Ēkai ir piesaistīta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306 daļa 0,03 ha platībā, adrese: Ozolkalna iela 4, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612, lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana.

Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,10 EUR/m2.

Maksimālais nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2017.gada 7.jūnija plkst.9.30 Bērzgales pagasta pārvaldes lietvedībā, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.

Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

Izsoles vieta un datums – Bērzgales pagasta pārvaldē vadītāja kabinetā, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales 2017.gada 7.jūnijā, plkst.1000.

Izsoles solis EUR 0,01/m2.

Nomas objekta apskates vieta un laiks – Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: Mob.telef.: 28378899.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis, tālrunis 28378899, e- pasts info@bērzgale.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0