Pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.23, Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā

Publicēts 17.07.2020

Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.23, Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā ar kadastra Nr.7862 900 0125, platība 34.4 m².

Dzīvokļa nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 862.89 euro (astoņi simti sešdesmit divi euro 89 centi), nodrošinājums – 10% no izsoles sākumcenas, t.i. 86.29 euro (astoņdesmit seši euro 29 centi), izsoles solis – 25.00 euro (divdesmit pieci euro 00 centi), reģistrācijas maksa – 15.00 euro (piecpadsmit euro 00 centi). Samaksas kārtība ir noteikta noteikumos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv

Pretendentu pieteikšanās notiek no 2020. gada 17. jūlija plkst. 13:00 līdz 2020. gada 6. augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0