Pārdod nekustamo īpašumu – 3-istabu dzīvokli Nr.19 Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā

Publicēts 17.07.2020

Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 3-istabu dzīvokli Nr.19 Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā ar kadastra Nr.7862 900 0126, 66.8 m² platībā.

Dzīvokļa nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1962.89 euro (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit divi euro 89 centi), nodrošinājums – 10% no izsoles sākumcenas, t.i. 196.29 euro (viens simts deviņdesmit seši euro 29 centi), izsoles solis – 25.00 euro (divdesmit pieci euro 00 centi), reģistrācijas maksa – 15.00 euro (piecpadsmit euro 00 centi). Samaksas kārtība ir noteikta noteikumos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv

Pretendentu pieteikšanās notiek no 2020. gada 17. jūlija plkst. 13:00 līdz 2020. gada 6. augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0