Par SIA “Latgales nekustamie īpašumi” piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli

Publicēts 19.11.2020

Maksātnespējīgās SIA “Latgales nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003971982, juridiskā adrese: Baznīcas iela 39-7, Rīga, LV-1010, maksātnespējas procesa administrators Alesja Avanesova, amata apliecība Nr.00558, prakses vieta: Antonijas iela 5-8, Rīga, LV-1010, paziņo par SIA “Latgales nekustamie īpašumi” piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli.

 
Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums, kas atrodas Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dricānos, “Autogarāža”, ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0150, reģistrēts Rēzeknes tiesas Dricānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā numurs 100000247124, un sastāv no zemes gabala 8200 m 2 platībā (kadastra apzīmējums 7850 008 0150), un garāžas (būves kadastra apzīmējums 7850 008 0150 001) ar kopējo platību 1602,3 m2(turpmāk – Nekustamais īpašums).

 
Piedzinēji: kreditoru kopums SIA „Latgales nekustamie īpašumi” maksātnespējas procesā.
Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 7 000,00.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles solis/pazeminājums ir noteikts EUR 100,00.
Izsole sākas 2020.gada 6.novembrī, plkst. 13.00.
Izsole tiks slēgta 2020.gada 7.decembrī, plkst. 13.00.

 
Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 26.novembrim iemaksā maksātnespējīgās SIA “Latgales nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003971982, atvērtajā AS “PrivatBank” norēķinu kontā, konta Nr. LV27PRTT0260024860500, nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (EUR 700,00), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 
Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis informācijai 26705207.”

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0