Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Publicēts 10.08.2020

Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 20, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir saistošs juridiskām un fiziskām personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojas novada teritorijā.

Savukārt Vides pārskats ir atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un darbības jomu.

Otrās publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tika izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojumā un vides pārskatā. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiek piedāvāti publiskai apspriešanai.

Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas ilgums paredzēts trīs nedēļas. Publiskās apspriešanas sākums ir 2020. gada 14. augustā, savukārt sanāksme paredzēta 2020. gada 25. augustā Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, plkst. 12.00. Dokumenti un kartogrāfiskie materiāli publiskās apspriešanas laikā būs apskatāmi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv

Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Enviroprojekts”, adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv

Kontaktpersonas:
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja-kartogrāfe
Tatjana Kārkliniece
e-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv
tālrunis: 64607205

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
Inga Kruste
e-pasts: inga.kruste@rezeknesnovads.lv
tālrunis: 64607205

Domes sēdes protokols 2020.06.08.
Rēzeknes novada teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Vides pārskats
Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu

Kartes:
Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte
Pagastu funkcionālā zonējuma kartes:
Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Maltas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts
Ciemi:
Audriņu pagasta ciemi
Bērzgales pagasta ciems
Čornajas pagasta ciemi
Dricānu pagasta ciems
Feimaņu pagasta ciems
Gaigalavas pagasta ciemi
Griškānu pagasta ciemi
Ilzeskalna pagasta ciems
Kantinieku pagasta ciems
Kaunatas pagasta ciemi
Lendžu pagasta ciems
Lūznavas pagasta ciemi
Maltas pagasta ciems
Mākoņkalna pagasta ciems
Nagļu pagasta ciems
Nautrēnu pagasta ciemi
Ozolaines pagasta ciemi
Ozolmuižas pagasta ciems
Pušas pagasta ciems
Rikavas pagasta ciems
Sakstagala pagasta ciemi
Silmalas pagasta ciemi
Stoļerovas pagasta ciemi
Stružānu pagasta ciems
Vērēmu pagasta ciemi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0