Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi 1” Ozolmuižas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 26.02.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 20. februāra sēdes (protokols Nr.6,11.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi 1”, Ozolmuižas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Ozolmuižas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Sīļi 1”, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā ar kadastra Nr.7878 002 0353, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7878 002 0352 platība 2,33 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Ozolmuižas pagasta pārvaldē pie lietvedes “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, līdz 2020. gada 3. aprīlim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 64640224 līdz 2020. gada 3. aprīlim. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība „Ozolmuižas pagasta pārvalde”, lietvedībā: “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 16.30.

Izsole notiks “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 6. aprīlī plkst. 10.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3445,25 (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro 25 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 16. aprīlim ar pārskaitījumu.

Informācija pa tālruni 64640224, vai e-pastu: info@ozolmuiza.lv .

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0