Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saules” Čornajas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 03.07.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 2. jūlija sēdes (protokols Nr.17, 5.§, 3. punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saules” pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Čornajas pagastā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde“ paziņo informāciju par nekustamā īpašuma “Saules”, kas atrodas Rēzeknes novada Čornajas pagastā ar kadastra Nr.7846 005 0181, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0181 platība 8,25 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Čornajas pagasta pārvaldē pie lietvedes Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, Čornajas pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020. gada 20. augustam. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26136507 vai 28786267 līdz 2020. gada 20. augustam. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Čornajas pagasta pārvalde”, lietvedībā: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020. gada 20. augustam plkst.16.00

Izsole notiks Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads 2020. gada 21. augustā plkst.13.00, Čornajas pagasta pārvaldes telpās.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0