Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piemiņas iela 17 A” Audriņu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 08.06.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Audriņu pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Piemiņas iela 17A , Audriņi, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7842 004 0234, kas sastāv no zemes vienības 7842 004 0234 platībā 0,1185 ha.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – EUR 1148,58 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit astoņi eiro un 58 centi).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – EUR 110,00 (viens simts desmit eiro un 00 centi).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – EUR 114,86 (viens simts četrpadsmit eiro un 86 centi).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit eiro un 00 centi).

Izsoles vieta un datums – Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, Audriņu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 6. jūlijā plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un Audriņu pagasta pārvaldē, Lidicas ielā 17, Audriņos, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, Audriņu pagasta pārvaldes telpās, otrajā stāvā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.

Papildu informācija: zemes ierīkotāja Ilze Vabale, tālr. 64628243.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0