Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kroņi” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 09.03.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 5. marta sēdes (protokols Nr.7, 13.§, 3. punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kroņi” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība  “Griškānu pagasta pārvalde” paziņo par nekustamā īpašuma “Kroņi”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr. 7856 004 0348, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0145 platība 0,6611 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.11.45 un no plkst.12.30 līdz 16.00 līdz 2020. gada 15. aprīlim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26451063 vai 28786267 līdz 2020. gada 15. aprīlim.

Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Griškānu pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020. gada 15. aprīlim plkst. 16.00.

Izsole notiks Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 16. aprīlī plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1880,00 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi).

Nekustamajam īpašumam “Kroņi”, ar kadastra Nr.7856 004 0348 ir noteikts apgrūtinājums, nomas tiesība uz nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0145.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0