Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 2” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 25.06.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 18.jūnija sēdes (protokols Nr.16, 6.§, 5.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 2” pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Griškānu pagastā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo informāciju par nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 2”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr.7856 006 0576, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0559 platība 0,8794 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.11.45 un no plkst.12.30 līdz 16.00., līdz 2020.gada 7.augustam. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26451063 līdz 2020.gada 7.augustam. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Griškānu pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020.gada 10.augustam plkst. 09.30.

Izsole notiks Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās 2020.gada 10.augustā plkst. 10.00.

Izsoles_noteikumi

Sēdes protokols

 

 

 

ani-signed

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0