Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ziedu pakalne” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0331 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 10.12.2019

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7846 007 0331

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Čornajas pagasts

Atrašanās vieta: “Baļinova”

Iznomājamā platība: 1,39 ha

Zemes vienība uzmērīta: Jā

Ierakstīta zemesgrāmatā: Jā

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: zemesgabals atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem.

Cita informācija: zemes vienība ir aizaugusi ar zāli, vairākus gadus nav pļauta. Zemes vienība atrodas uz nelīdzena zemes reljefa. Zemes vienība nav meliorēta.

Piekļūšana: zemes vienībai nav piekļuves no pašvaldības ceļa ir iebraukts ceļš. Zemes vienība ir starpgabals

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 28,00 (gadā par zemes vienības daļu)

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 17. decembrim plkst.8.30.

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 17. decembrī plkst.9.00.

Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507.

Izsoles noteikumi

bilde2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0