Par nekustamā īpašuma “Kaupēni” atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 04.09.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kaupēni”, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.6876 004 0052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0052, 6,30 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv vai darba laikā Nautrēnu pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29203135. Reģistrēties izsolei var līdz 2020. gada 20. oktobra plkst. 16.30 Nautrēnu pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30. Izsole notiks Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 21.oktobrī, plkst.10.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 5890,00 izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 15,00 un nodrošinājuma nauda EUR 589,00 jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048229, kods HABALV22 līdz reģistrācijai izsolē. Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2020. gada 4. novembrim ar pārskaitījumu.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0