Par nekustamā īpašuma izsoli Nagļu pagastā

Publicēts 21.02.2020

Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums “Nagļu skola” ar kadastra Nr.7874 005 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0301, platība 0,5548 ha, un divām ēkām ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 001 (skola 993,10m2) un kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 002 (skola-internāts 100,5m2), kas atrodas adresē :“Nagļu skola”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 22 419,44 (divdesmit divi tūkstoši četri simti deviņpadsmit euro, 44 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Izsoles solis 100,00 (viens simts euro, 00 centi)

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 20. aprīlim plkst.14:30. Nagļu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads ; pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā.

Izsoles veids – mutiska pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles vieta un datums –“Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, Nagļu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 22. aprīlī plkst. 10 :00.

Izsoles reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi)

Izsoles nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 2 241,94 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro, 94 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība’’ struktūrvienība “Nagļu pagasta pārvalde”, reģ.Nr.40900027407, A/S “SEB banka”, norēķinu kontā: LV13UNLA0055000971126, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020. gada 17. aprīlim, iepriekš zvanot pa tālruni 26334750 vai 64644360.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Nagļu pagasta pārvaldē pie lietvedes “Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, Nagļu pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 14.30, līdz 2020.gada 20.aprīlim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0