Iespēja iegādāties nekustamo īpašumu Nagļu pagastā

Publicēts 19.06.2020

Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Nagļu skola” ar kadastra Nr.7874 005 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0301, platība 0,5548 ha, un divām ēkām ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 001 (skola 993,10 m2) un kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 002 (skola-internāts 100,5 m2). Īpašuma adrese: “Nagļu skola”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads.

Izsoles sākumcena – EUR 22 419,44. Izsoles solis – EUR 100,00. Nodrošinājums – EUR 2241,94.

Izsoles sākums – 29.06.2020., izsoles noslēgums – 29.07.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums iestādes “Dricānu pagastu apvienība” norēķinu kontā AS “SEB banka”, LV13UNLA0055000971126, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa – līdz 29.08.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas iestādes “Dricānu pagastu apvienība” norēķinu kontā AS “SEB banka”, LV13UNLA0055000971126.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/001b2e93-0a58-4b2b-aeb0-bb641fe86ce1

Saskaņot objekta apskates laiku var struktūrvienībā “Nagļu pagasta pārvalde”, pa tālr. 26442475 vai 64644360.

naglu_skola1naglu_skola3naglu_skola4naglu_skola5naglu_skola7naglu_skola6

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0