Par nekustamā īpašuma izsoli Čornajas pagastā

Publicēts 17.02.2017

Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Skola” ar kadastra numuru 7846 003 0300, kas sastāv no neapdzīvojamas ēkas (skolas ēka) 974,5 m² kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0052 006 un zemes gabala 0,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0300, adrese: Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena 4316,96 EUR (četri tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro 96 centi).

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2017.gada 10.martam plkst.10:00 Čornajas pagasta pārvaldē, Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagastā, pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles vieta un datums – Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, 2017.gada 10.martā plkst.10:00

Ar izsoles norises kārtību un izsoles noteikumiem var iepazīties Čornajas pagasta pārvaldē, Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagastā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Kontaktpersona: Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs Kvitkovskis, tālrunis 26136507

Nolikums

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0