Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem

Publicēts 21.08.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. jūlijā lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.17, 7.§, 4.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102 ar platību 2,60 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 60,00 (sešdesmit euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 14.08.2019 – 14.08.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0