Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem

Publicēts 21.08.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. jūlijā lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.17, 6.§, 4.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353 ar platību 0,60 ha ieguva Akciju sabiedrība “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 19.08.2019 – 19.08.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0