Publicēts 10.03.2016
„Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas pilnīgi vai daļēji sagruvušas, bīstamas vai ainavu bojājošas būves Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 16. martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2016
„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 16.martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv līdz 2016.gada 1.martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2016
„Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2016
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada __.janvāra saistošie noteikumi Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 4. janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada __.decembra saistošie noteikumi Nr. __ „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 1. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada __. decembra saistošie noteikumi Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 1. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.08.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada _____________ saistošie noteikumi Nr.___ „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv un Saimnieciskās nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas komunālinženierim Albertam Kindzulim uz e-pastu alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 17. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.07.2015
Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājai Silvijai Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2015.gada 4.augustam.
 Lasīt vairāk