Publicēts 21.02.2017
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženierim Alberatm Kindzulim uz e-pastu alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 1. martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.02.2017
Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „ Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastu zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 28. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastu zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 14. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.12.2016
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam Vilim Deksnim uz e-pastu vilis.deksnis@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 14. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.07.2016
„Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Līgai Romančukai uz e-pastu iliga.romancuka@rezeknesnovads.lv un Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 2. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv un Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 2. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.07.2016
„Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 16.martam.
 Lasīt vairāk