Publicēts 02.05.2014
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 30.11.2011. plkst. 16.30 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv, vai iesniegt tos savā pagasta pārvaldē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2014
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastuinga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv līdz 2014.gada 25.aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2014
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt JSociālā dienesta vadītājai Silvijai Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2014.gada 25.aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2014
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2014
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastuilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2014.gada 19.martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.12.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt JSociālā dienesta vadītājai Silvijai Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2013.gada 13.decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2013
SN projekts „Par grozījumiem Rēzeknes nov. pašv. 01.08.2013. SN Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2014.gadā”
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.10.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.10.2013
SN projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 15.04.2010. SN Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”"
 Lasīt vairāk