Piešķirtie Atzinības raksti

Rēzeknes novada atzinības rakstu saņēmēji

2020. gads

Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt čaklākos, aktīvākos, profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Rēzeknes novada Atzinības raksts šogad tiek pasniegts piecpadsmit Rēzeknes novada iedzīvotājiem septiņās nominācijās. Apraksti ar foto šeit.

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”:

 • Māris Laureckis, Dricānu Romas katoļu draudzes prāvests;
 • Maija Hartmane, IUK  komercdarbības speciāliste;
 • Inta Gribuste, Mākoņkalna pagasta sabiedriskā darbiniece;
 • Daina Zvejsalniece, ZS “Gunda Z” īpašniece.

Nominācijā “Uzņēmējdarbība”:

 • Oskars Maculevičs, uzņēmuma KUUP īpašnieks;
 • Velga Krukovska, zīmola “Velga Code” īpašniece, modes māksliniece.

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”:

 • Svetlana Klīdzēja, Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja.

Nominācijā “Kultūra”:

 • Anna Višķere, Ilzeskalna pagasta Tautas nama vadītāja;
 • Vasīlijs Kozlovs, Maltas pagasta pūtēju orķestra “Vikords” vadītājs.

Nominācijā “Sociālā joma, veselības aprūpe”:

 • Maruta Pavļuka, Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta sociālā rehabilitētāja;
 • Inta Greivule- Loca, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece.

Nominācijā “Jaunatne, darbs ar jaunatni”:

 • Tamāra Kablanova, Kaunatas pagasta jauniešu centra “Buras” vadītāja.

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”:

 • Marija Vasiļjeva, Kantinieku un Sakstagala pagasta pārvaldes lietvede;
 • Regīna Baranova, Silmalas pagasta pārvaldes lietvede;
 • Larisa Vinogradova, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste.

2019. gads

Latvijas Republikas 101. gadadienai veltītais svinīgais pasākums notika 15. novembrī Bērzgalē. Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – tika pasniegts 40 Rēzeknes novada iedzīvotājiem sešās nominācijās. Šo apbalvojumu kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas “Gadskārtu monētu” saņēma skolotāji, ārsti, pašvaldību darbinieki, kultūras darbinieki, uzņēmēji.

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”: 

 • Kaspars Bačkurs, Kaunatas vidusskolas 8. klases skolēns;
 • Anita Šķestere, Nautrēnu mazpulka vadītāja;
 • Marija Jurkova, Ozolaines pagasta tautas nama senioru kluba UGUNTIŅA dalībniece;
 • Valērijs un Marija Jefremovi, muzikanti;
 • Kristīne Zuja, Pušas jauniešu biedrības NOVUS valdes priekšsēdētāja;
 • Silvija Pīgožne, Maltas pagasta vēstures muzeja vadītāja.

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”: 

 • Silvija Freiberga, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore;
 • Reņa Gailuma, Ilzeskalna pirmskolas izglītības iestādes vadītāja;
 • Ivars Kļaviņš, jaunsargu instruktors;
 • Arnita Poiša, Rēzeknes novada pašvaldības bērnu – jaunatnes sporta skolas speciāliste;
 • Natālija Melne, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe.

Nominācijā “Ekonomika un tautsaimniecība”: 

 • Jānis Kravalis, pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis;
 • Edgars Nizins, uzņēmējs, E. Nizina zemnieku saimniecības īpašnieks;
 • Renārs Vabals, pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklis.

Nominācijā “Kultūra”:

 • Vineta Āboliņa, Vērēmu pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Kūzuls” vadītāja;
 • Dzintra Gribuste, Stoļerovas pagasta saietu nama vadītāja;
 • Genovefa Jonāne, Dricānu pagasta kultūras nama vadītāja;
 • Anita Mičule, Nagļu pagasta tautas nama vokālo ansambļu vadītāja;
 • Ināra Smirnova, folkloras kopas “Mākoņkalns” vadītāja;
 • Guntis Tjarvja, Feimaņu kultūras nama jauniešu deju kolektīva ”Vīmyns” vadītājs;
 • Andris Ušpelis, Rēzeknes novada Tautas lietišķās mākslas studijas “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” vadītājs;
 • Marija Vabale, Gaigalavas pagasta bibliotēkas vadītāja.

Nominācijā “Veselības aprūpe un sociālais darbs”: 

 • Elita Kudravska, Oļega Filimonova ģimenes ārsta prakses ārsta palīdze;
 • Regīna Mitreviča, SIA “Ružinas doktorāts” ārsta palīdze;
 • Ilga Lizdika, Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vadītāja.

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”: 

 • Inese Adijāne, Nautrēnu pagastu apvienības vecākā grāmatvede;
 • Voldemārs Deksnis, Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Ilga Elksne, Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes pavāre;
 • Anatolijs Krasnonosovs, Čornajas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis;
 • Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides speciāliste;
 • Eduards Medvedevs, Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas projektu vadītājs;
 • Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
 • Māra Razguļaja, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede;
 • Līvija Plavinska, Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja;
 • Iveta Rutkovska, Kaunatas pagastu apvienības vecākā grāmatvede;
 • Sandra Sadovska, Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” apkopēja;
 • Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists;
 • Ināra Teilāne, Kantinieku pagasta pārvaldes tehniskā lietvede;
 • Dzidra Troška, Ozolmuižas pagasta pārvaldes lietvede;
 • Vitolds Vabaļs, Audriņu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis.

2018. gads

November_17__2018_-_321 (1870 x 1247)Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, svinīgā sarīkojumā 17. novembrī Latgales vēstniecībā GORS tika pasniegts Rēzeknē novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts. To par īpašiem nopelniem Rēzeknes novada attīstībā saņēma 20 iedzīvotāji, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājībai. Lai pasvītrotu šīs jubilejas nozīmību, īpaši tika sumināti novadnieki, kas aktīvi piedalījās valsts tapšanā un veidošanā, tostarp Latvijas Tautas frontes un 1991. gada barikāžu dalībnieki.

Atzinības rakstu un Latvijas Bankas kolekcijas sudraba monētu “Saules mūžu Latvijai” saņēma pensionēta skolotāja, sabiedriskā darbiniece Anna Babre, pensionārs, zemnieks Ernests Klīdzējs, ārsts, grupas “Helsinki-86” dalībnieks, viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem Juris Galerijs Vidiņš, Dricānu pagasta zemnieks Andris Eriņš, Stružānu pagasta pensionāre Zinaīda Deksne, Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona Veterānu apvienības priekšnieks Antons Cauņa, Latvijas armijas virsnieks Staņislavs Leimanis, Bērzgales pagasta šoferis Arturs Gailums, bijušais Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājs, pagasta šoferis Juris Gailums, Kaunatas pagasta konsultatīvās padomes loceklis Arturs Baltiņš, SIA “Avikon” automobiļu, traktortehnikas vadītājs Vladislavs Tarvids, Tiskādu vidusskolas laborants, elektriķis, Tiskādu vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs Viktors Šcerbakovs, Maltas bērnu un jauniešu centra vadītāja Vija Daņilova, Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un folkloras kopu vadītāja Sandra Viša, Gaigalavas pamatskolas direktore Ināra Ūsīte, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Latgales nodaļas vadītāja, vecākā eksperte ģeoinformācijas pakalpojumu attīstības jautājumos Andra Zubko- Melne, uzņēmēja, tūrisma informācijas speciāliste Ligita Harčevska, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Valerijans Jonikāns, akciju sabiedrības “Latvijas valsts finieris” padomes loceklis Jānis Staris, dzejniece, publiciste, aktīva sabiedriska darbiniece Anna Rancāne.

2017. gads
Eduarda Medvedeva fotoRēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – svinīgajā pasākumā Bērzgales kultūras namā tika pasniegts 45 Rēzeknes novada iedzīvotājiem sešās nominācijās – Sabiedriskā aktivitāte, Izglītība, zinātne, sports, Darbs pašvaldībā, Ekonomika un tautsaimniecība, Veselības aprūpe, sociālais darbs un Kultūra. Šo apbalvojumu kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas monētu “Gadskārtu raksti” saņēma skolotāji, ārsti, pašvaldību darbinieki, kultūras darbinieki, uzņēmēji.

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”

 • Ināra Groce, biedrības “Mediju radošās studijas” valdes locekle, SIA “5 labas ziņas” sabiedriski populāra žurnāla “A12” izdevēja, redaktore (Griškānu pagasts);
 • Māra un Edgars Kļaviņi, sporta pasākumu organizatori (Ilzeskalna pagasts);
 • Jāzeps Sutris, mednieku biedrības “Āpši” valdes priekšsēdētājs, (Lendžu pagasts);
 • Sandra Kļaviņa, Lūznavas pagasta konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģe, (Lūznavas pagasts);
 • Elga Pokule, PII “Zvaniņš” skolotāja Mākoņkalnā, (Mākoņkalna pagasts);
 • Rasma Afanasjeva, Maltas vidusskolas sākumskolas skolotāja, (Pušas pagasts);
 • Eleonora Petuhova, pensionēta skolotāja, (Stoļerovas pagasts).

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”

 • Biruta Rīvāne, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste
 • Inta Bule, Maltas Bērnu un jauniešu centrā par interešu izglītības metodiķe
 • Klavdija Marcinkeviča, Tiskādu vidusskolas skolotāja

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”

 • Larisa Laškova, Audriņu pamatskolas apkopēja ,
 • Sandra Lankovska, Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas saimniecības pārzine,
 • Janīna Adijāne, Bērzgales pagasta pārvaldes lietvede
 • Anita Verčinska, Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja
 • Viktors Smirnovs, Feimaņu pagasta pārvaldē automobiļa vadītājs
 • Veronika Taukača, Kaunatas vidusskolas saimniecības pārzine
 • Vitālijs Skudra, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs
 • Anatolijs Pavļukevičs, Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis
 • Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta galvenā grāmatvede
 • Arsenijs Aksjonovs, Rikavas pagasta pārvaldes autobusa vadītājs
 • Valentīna Kopilova, Tiskādu vidusskolas saimniecības pārzine
 • Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists Čornajas un Stoļerovas pagastā
 • Klinta Jeršova, SIA “Strūžānu siltums” grāmatvede
 • Ausma Bicāne, Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu bāriņtiesas priekšsēdētāja, Verēmu pamatskolas skolotāja
 • Laimdota Melne, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste Vērēmu pagastā
 • Veronika Jakovļeva, Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede
 • Laura Ieviņa, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas lietvedības sekretāre
 • Inārs Zonne, Informācijas tehnoloģiju nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administrators
 • Juris Dombrovskis, Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
 • Tatjana Kārkliniece, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība”

 • Jevģēnijs Križanovskis, SIA “Maltas celtnieks” valdes loceklis
 • Edvīns Žogota, uzņēmējs (Nautrēnu pagasts)
 • Gunārs Omuls, z/s “Silvija” īpašnieks (Ozolmuižas pagasts)
 • Ineta Lontone, SIA VLAKON struktūrvienības “Pērtnieku gardumi” vadītāja (Sakstagala pagasts)

Nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs”

 • Kristīne Taukule, ģimenes ārste (Čornajas pagasts)
 • Lidija Vorkale, ārsta palīdze (Dricānu pagasts)
 • Alīda Stirāne, ģimenes ārsta palīdze
 • Marts Hahelis, Rēzeknes novada pašvaldības veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” vadītājs
 • Silvija Paraščiņaka, ģimenes ārste (Maltas pagasts)
 • Valentīna Reidzāne, ārsta palīdze (Nagļu pagasts)
 • Vera Laškova, RNP sociālā dienesta sociālais darbinieks Silmalas pagasta pārvaldē
 • Silva Kairiša, ģimenes ārste (Stružānu pagasts)

Nominācijā “Kultūra”

 • Valentīna Deksne, Gaigalavas pagasta kultūras nama vadītāja
 • Staņislavs Viļums, Tautas daiļamata meistars
 • Natālija Stafecka, Silmalas kultūras nama vadītāja

2016. gads

Rēzeknes novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Atzinības raksts tika piešķirts 43 novada iedzīvotājiem – skolotājiem, kultūras un sociālajiem darbiniekiem, uzņēmējiem, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas darbiniekiem, kā arī citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu sava pagasta, Rēzeknes novada un visas Latvijas attīstībā.  Atzinības raksti kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas izdoto “Gadskārtu monētu” – tika pasniegti svinīgajā pasākumā 17. novembrī Maltas vidusskolas koncertzālē.

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”

 • Olga Dombrovska (Čornajas pagasts)
 • Ilga Marejeva (Feimaņu pagasta deju grupu mākslinieciskā vadītāja)
 • Daina Leščinska (Lendžu pagasts)

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports” 

 • Jeļena Dzene, Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
 • Zaiga Ivanova, Vērēmu pagasta sporta organizatore
 • Olga Jurčenko, Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
 • Velga Lāce, Ilzeskalna pagasta jauniešu centra vadītāja
 • Valentīna Mališeva, Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” vadītāja
 • Ziedonis Puzulis, Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta treneris

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”

 • Juris Baranovskis, Čornajas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājs
 • Vitolds Bautris, Jaunstrūžānu pamatskolas saimniecības pārzinis
 • Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists
 • Ilona Delvere, Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Genovefa Gailuma, Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja
 • Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 • Genovefa Jureviča, Nagļu pagasta pārvaldes lietvede
 • Anita Karačkova, Vērēmu pagasta pārvaldes grāmatvede – kasiere
 • Aleksandrs Keziks, Silmalas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājs
 • Vilhelmīne Kirilova, Sakstagala pagasta pārvaldes grāmatvede
 • Andris Koļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
 • Indra Kroiče, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore
 • Antons Kukuļs, Kaunatas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājs
 • Jautrīte Mežule, Lūznavas pagasta pārvaldes lietvede
 • Ludmila Miņina, Stoļerovas pagasta pārvaldes lietvede
 • Natālija Nazarova, Griškānu pagasta pārvaldes kasiere
 • Ivans Orlovs, Ozolmuižas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājs
 • Lana Petrova, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciāliste
 • Valentīna Puste, Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede
 • Elija Sinija, ilggadēja Maltas pagasta pārvaldes lietvede
 • Velta Šaraka, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākā  grāmatvede
 • Nikolajs Šilovs, autotransporta vadītājs Kantinieku pagastā
 • Nikolajs Volnuhins, Audriņu pagasta pārvaldes santehniķis
 • Marija Zahare, Dricānu pagasta pārvaldes lietvede

Nominācijā “Darbs valsts pārvaldē”

Ilmārs Vaičuļs, VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas Maltas posteņa komandieris

Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība” 

 • Ivans Koņuhovs, SIA “Kruki” valdes priekšsēdētājs (Silmalas pagasts)
 • Viktors Rezuns, SIA “NOMIS” valdes loceklis (Maltas pagasts)

Nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs” 

 • Helēna Kauliņa, Strūžānu pansionāta pavāre
 • Inese Zdanovska, sociālā darbiniece (Sakstagala pagasts)

 Nominācijā “Kultūra”

 • Iveta Balčūne, Lūznavas muižas pārvaldniece
 • Mārīte Krasnobaja, Pušas tautas nama vadītāja
 • Lilita Kudrjavceva, Mākoņkalna pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Inguna Ludborža, Nautrēnu vsk. deju kolektīvu vadītāja un Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīva “Troks voi” vadītāja
 • Leokādija Spale, folkloras ansambļa „Rikava” dalībniece

2015. gads

Foto: Madara ĻaksaLatvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas svinībās 17. novembrī Gaigalavas kultūras namā Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksti kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas šoruden izdoto kolekcijas monētu „Rainis un Aspazija” – tika pasniegti 41 novada iedzīvotājam:

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Rita Baltere, Kantinieku pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāja
 • Inese Benjava, Nagļu daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra vadītāja un sporta spēļu organizatore Nagļu pagastā
 • Terēze Kūkoja, aktīva Nautrēnu pagasta iedzīvotāja
 • Jāzeps Selickis, pensionārs, aktīvs pagasta iedzīvotājs, līdz 1994. gadam strādāja par Stoļerovas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāju

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Izglītība, zinātne un sports” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Vinera Dimpere, Maltas vidusskolas direktore
 • Ingrīda Mežajeva, vispārējās izglītības skolotāja Feimaņu pamatskolā
 • Ženija Reidzāne, Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes aukle
 • Sarmīte Skudra, Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja
 • Helēna Vaišļa, skolotāja Maltas speciālajā internātpamatskolā
 • Lilija Žukovska, Izglītības pārvaldes vadītāja

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Valija Jekimova, lauku attīstības konsultante Rēzeknes novada Pušas pagastā
 • Arnis Petrovskis, Ozolmuižas pagasta bioloģiskās saimniecības “Senču mājas” īpašnieks


Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Kultūra” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Anna Adijāne, Bērzgales folkloras kopas vadītāja
 • Skaidrīte Beitāne, Mākoņkalna pagasta kultūras dzīves organizatore
 • Anastasija Belogubova, Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste
 • Sintija Borise, Deju kolektīvu vadītāja Lendžu kultūras namā
 • Ērika Bozoviča, Gaigalavas kultūras nama amatierteātra „Bykovīši” režisore Gaigalavas pamatskolas skolotāja
 • Valentīna Bruzgule, ilggadējā Sakstagala pagasta muzeja “Kolnasāta” vadītāja
 • Aija Dundure, etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” vadītāja
 • Vija Jeršova, Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vadītāja
 • Jevgeņija Pavārnieka, Dricānu bibliotēkas vadītāja

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Gaļina Suseja, aprūpētāja Rēzeknes novada Strūžānu pansionātā
 • Zinaīda Šilova, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Māra Taranda, Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Sociālā darbiniece

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Darbs valsts pārvaldē” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Inga Mileika, Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas kadastra procesa vadītāja
 • Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore


Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Darbs pašvaldībā” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Vladimirs Bistrovs, Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs
 • Anatolijs Bodžs, Sakstagala pagasta pārvaldes apkures iekārtu operators, remontstrādnieks
 • Anita Bringule, Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste un projektu vadītāja
 • Edgars Buļs, Ozolaines pagasta pārvaldes traktorists
 • Arvīds Dunskis, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs
 • Jānis Gudeļs, Lūznavas pagasta pārvaldes autobusa vadītājs
 • Jevgeņijs Kušakovs, Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra galvenais datortīklu administrators
 • Zoja Lipska, Griškānu pagasta pārvaldes lietvede
 • Skaidrīte Melne, Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja
 • Marija Nizina, Silmalas pagasta zemes lietu speciāliste
 • Valērijs Osipovs, “Stružānu Siltums” elektriķis
 • Tatjana Pavlova, Audriņu pagasta pārvaldes lietvede
 • Rima Semjonova, Stružānu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede
 • Voldemārs Vabals, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs
 • Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

 FOTOGALERIJA

2014. gads

 Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, pasniegti Atzinības raksti un piemiņas velte – „Baltijas ceļa” 25. gadskārtai veltīta kolekcijas monēta – 44 personām septiņās nominācijās:


Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”

 • Brīvdienu mājas „Žubītes” īpašnieks un vairāku Bērzgales pagasta sporta pasākumu sponsors Dainis Svece (Bērzgales pagasts)
 • Kantinieku pagasta kultūras pasākumu organizētāja un vadītāja Valda Tutina
 • Nautrēnu pagasta vēstures pētniece un grāmatas „Nautrānu Romas katoļu draudze” autore Andra Zubko-Melne
 • Feimaņu baznīcas restaurācijas fonda dibinātāja un novadpētniecības entuziaste Silvija Assare
 • Producentu grupas „Lietišķā Latgale” vadītāja Renāte Lazdiņa
 • Maltas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste un biedrības „Māmiņu klubs Maltā” valdes priekšsēdētāja Ineta Skudra
 • Zemnieku saimniecības „Jasmīni” īpašnieks un Gaigalavas pamatskolas padomes priekšsēdētājs Valdis Stanka

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”

 • Feimaņu pamatskolas direktore Aina Drikšņa
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Anita Cercene
 • Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas direktore Gundega Rancāne
 • Adamovas speciālās internātpamatskolas direktors Jānis Puriņš
 • Pensionētā Rikavas pamatskolas skolotāja Marija Rušmane
 • Jaunstrūžānu pamatskolas sākumskolas klašu skolotāja Margarita Bondarenko
 • Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme” skolotāja Ināra Broliša
 • Maltas speciālās internātpamatskolas direktors Ivans Bebrišs
 • Strūžānu pagasts pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja Ilze Treikule

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”

 • Sakstagala pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Lilija Smirnova
 • Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra Datorsistēmu un datortīklu administrators Juris Zvīdriņš
 • Kaunatas pagasts pārvaldes galvenā grāmatvede Ināra Graudumniece
 • Mākoņkalna pagasta pārvaldes lietvede Ināra Samuša
 • Rēzeknes novada pašvaldības autovadītājs Jānis Dauguļs
 • Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Vasīlijs Bašmakovs
 • Vērēmu pagasta pārvaldes vecākā grāmatvede Irēna Šepovalova
 • Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes pavāre Domnida Volkova
 • Dricānu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis Antons Troška
 • Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes pavāre Ilga Juste
 • Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule
 • Silmalas pagasta pārvaldes grāmatvede Ērika Greidāne
 • Maltas pagasta pārvaldes uzkopšanas darbu vadītājs Aldis Barovskis
 • Ilzeskalna pagasta pārvaldes grāmatvede – kasiere Alita Ničiporčika
 • Audriņu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības remontstrādnieks Staņislavs Gražuļs
 • Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds

Nominācijā “Darbs valsts pārvaldē”

 • Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša

Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība”

 • Zemnieku saimniecības „Pakalni” īpašnieks Gunārs Andersons (Ozolmuižas pagasts)
 • Zemnieku saimniecības „Pakalni” īpašnieks Artūrs Zujs (Pušas pagasts)
 • SIA „Sprūževa M” valdes priekšsēdētājs Pāvels Melnis (Griškānu pagasts)
 • Lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības „Grauds 2” vadītāja Klarija Štekele (Stoļerovas pagasts)
 • Zemnieku saimniecības „Jāņmuiža” īpašniece Jevģenija Lazovska (Ozolaines pagasts)

Nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs”

 • Lūznavas pagasta ģimenes ārste Jeļena Daņilova
 • Silmalas pagasta feldšeru un vecmāšu punkta ārsta palīdze Marija Surikova
 • Kaunatas pagasta sociālā darbiniece Anita Ikauniece
 • Strūžānu pagasta sociālā aprūpētāja Daina Duļbinska

Nominācijā “Kultūra”

 • Vērēmu pagasta tautas nama vadītāja Sarmīte Strupoviča
 • Lendžu pagasta kultūras nama vadītāja Ligita Meļko

2013. gads

329953413859784470_s (2013)Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un piemiņas velti – Laika monētu – tiek apbalvoti 49 Rēzeknes  novada iedzīvotāji:

Nominācijā „Sabiedrisko procesu aktivitātes veicināšana”:

 • Bērzgales Sv.Annas Romas katoļu draudzes priesteris Andris Jonāns
 • Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas sekretāre, dzejas almanaha „Rēzekne” idejas autore un sakārtotāja Olga Afanasjeva
 • Biedrības „Rupaiņa sēta” locekle Genovefa Rupaine
 • Ģimenes lauku sētas „Mežmala” saimnieki Helēna un Boļeslavs Mundas
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šindarjova

Nominācijā „Uzņēmējdarbība”:

 • Z/S „Edgari” īpašnieks Oskars Otikovs
 • SIA „Pie Rāznas” līdzīpašniece Rita Tērauda
 • Z/S „Dreimaņi” īpašnieks Voldemārs Dreimanis
 • LLKC Rēzeknes nodaļas Lauku attīstības konsultante Anastasija Saleniece
 • IK „Gunārs Krukovskis” Gunārs Krukovskis
 • Z/s „Kalnāji” īpašnieks Jānis Ančupāns

Nominācijā „Izglītības joma”:

 • Audriņu pamatskolas skolotāja Tatjana Leonova
 • Dricānu vidusskolas fizikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs Juris Pivars
 • Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Svetlana Klīdzēja
 • Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas palīdze Anna Uļjanova
 • Nautrēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Ruta Krišāne
 • Maltas 2.vidusskolas sporta skolotājs Zigfrīds Lukaševičs
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja Anita Doroščonoka

Nominācijā „Kultūras joma”:

 • Gaigalavas amatierteātra „Optimisti” režisore Ilze Vugule
 • Rēzeknes novada kordiriģents Ēriks Čudars
 • Rēzeknes novada koru virsdiriģente Anda Lipska
 • Rēzeknes novada deju kolektīvu virsvadītājs Ilmārs Dreļs
 • Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas pūtēju orķestra diriģents Romāns Ivanovs
 • Sakstagala pagasta 1. bibliotēkas vadītāja Ingrīda Mažāne
 • Silmalas pagasta Štikānu bibliotēkas vadītāja Nadežda Boļšakova

Nominācijā „Sociālā joma”:

 • Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātā sociālā darbiniece, filiāles „Pilcene” vadītāja Olga Piļka
 • Ilzeskalna pagasta sociālā darbiniece Nellija Pujate
 • Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas bāriņtiesa sekretāre Elfrīda Ņemcova
 • Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas locekle Marija Degle
 • Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta aprūpētāja Anna Belugina

Nominācijā „Pašvaldības funkciju nodrošināšana”:

 • Čornajas pagasta pārvaldnieks Oļegs Kvitkovkis
 • Feimaņu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Aksana Baboviča
 • Griškānu pagasta vadītāja Irēna Gžibovska
 • Kantinieku pagasta pārvaldes lietvede Marija Vasiļjeva
 • Kantinieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Pīgoznis
 • Mākoņkalna pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Aija Gribuste
 • Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Lolita Ļoļāne
 • Strūžānu pagasta pārvaldes grāmatvede Silvija Igaune

Nominācijā „Pagasta pārvaldes darbinieki”:

 • Tiskādu speciālās internātpamatskolas galvenā grāmatvede Natālija Semjonova
 • Tiskādu speciālās internātpamatskolas remontstrādnieks Grigorijs Semjonovs
 • Sakstagala pagasta darba aizsardzības inženiere Skaidra Keidāne
 • Strūžānu pagasta pārvaldes autobusa vadītājs Anatolijs Kamkovskis
 • Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas saimniecības daļas pārzine Ineta Apšinika
 • Verēmu pamatskolas saimniecības daļas pārzine Tatjana Krocāne

Nominācijā „Novada pašvaldība”:

 • Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ingrīda Zelča
 • Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne
 • Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka
 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims
 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sporta speciālists Igors Derjagins
FOTO no Atzinības rakstu pasniegšanas

2012.gads

329953413800101590_(2012)

Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un piemiņas velti – Laika monētu – tiek apbalvoti 40 Rēzeknes novada iedzīvotāji:

 • Janīna Čakša - Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja (Audriņu pagasts)
 • Jānis Bojārs - SIA „Saho” valdes loceklis (Bērzgales pagasts)
 • Irēna Pudāne - Ģimenes ārsta palīdze Kristīnes Taukules ģimenes ārsta praksē (Čornajas pagasts)
 • Ilona Vilcāne - Dricānu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā, dabaszinību skolotāja, logopēde (Dricānu pagasts)
 • Inita Otikova - Feimaņu pamatskolas skolotāja (Feimaņu pagasts)
 • Zinaīda Leščinska - Pirmsskolas izglītības iestādes māsa un ģimenes ārsta palīdze (Feimaņu pagasts)
 • Antoņina Fedotova - Ģimenes ārste (Gaigalavas pagasts)
 • Regīna Lauska - Griškānu feldšeru medpunkta vadītāja (Griškānu pagasts)
 • Ineta Lipska - Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja (Griškānu pagasts)
 • Marija Lustika - Sociālā aprūpētāja (Ilzeskalna pagasts)
 • Nikolajs Kurašovs - Z/S “Jaunupju” īpašnieks (Kantinieku pagasts)
 • Eļa Astiča - Kaunatas vidusskolas skolotāja (Kaunatas pagasts)
 • Kornelija Šarkovska - Lendžu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede (Lendžu pagasts)
 • Ina Kaļiņina - Lūznavas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede (Lūznavas pagasts)
 • Inese Bundere - Maltas 1. vidusskolas skolotāja (Maltas pagasts)
 • Valdis Sniķeris - Maltas 1. vidusskolas skolotājs (Maltas pagasts)
 • Iveta Novika - Vecākā sociālā darbiniece (Maltas pagasts)
 • Alina Nemcova - Lipušku feldšeru – vecmāšu punkta ģimenes ārsta palīgs (Mākoņkalna pagasts)
 • Dace Stikāne - Z/S “Krāces” grāmatvede, SIA “Lejkrāces” valdes locekle (Nagļu pagasts)
 • Ināra un Antons Oļševski - “Sārņu” kapsētas saimnieki (Nautrēnu pagasts)
 • Ināra Blinova - Liepu pamatskolas skolotāja (Ozolaines pagasts)
 • Anatolijs Agafonovs - Z/S “Druva” īpašnieks (Ozolmuižas pagasts)
 • Silvija Pīgožne - Pušas tautas nama vadītāja (Pušas pagasts)
 • Osvalds Salmans - Z/S “Salmaņi” īpašnieks (Rikavas pagasts)
 • Evita Kubecka - Kultūras darba organizatore, sākumskolas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas darbā (Sakstagala pagasts)
 • Larisa Moroza - Ozolaines bāriņtiesas locekle (Sakstagala pagasts)
 • Ināra Poļakova - Sociālā darbiniece (Silmalas pagasts)
 • Viktors Kovaļovs - Tiskādu vidusskolas direktors (Silmalas pagasts)
 • Edgars Ančs - Rēznas pamatskolas sporta skolotājs (Stoļerovas pagasts)
 • Aļa Žverelo - Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta grāmatvede – lietvede
 • Jevģēnija Bikovska - Strūžānu pagasta pārvaldes lietvede (Strūžānu pagasts)
 • Viktors Pankovs - Keramiķis (Vērēmu pagasts)
 • Jānis Inkins - Vērēmu pagasta pārvaldes galvenais grāmatvedis (Vērēmu pagasts)
 • Jānis Vilciņš - Vērēmu pagasta pārvaldes darba aizsardzības speciālists (Vērēmu pagasts)
 • Ligita Azovska - Latgales skolu atbalsta fonda “Veronika” valdes priekšsēdētāja
 • Elvīra Pizāne - Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Jevģēnija Gruzinska - Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
 • Inta Rimšāne - Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas ārējo sakaru organizatore
 • Pāvels Beļisovs - Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles koordinējošais eksperts
 • Pēteris Stanka - Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedība “LATRAPS”, Z/S “Līdumi”
FOTO no Atzinības rakstu pasniegšanas

2011.gads

329953413800099530_(2011)

Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienā par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu sava novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un balvu – Laika monētu III – tiek apbalvoti 40 Rēzeknes novada iedzīvotāji:

Nominācijā “Uzņēmējdarbība un vides kvalitātes uzlabošana”:

 • Z/S “Vagaļi” īpašnieks Pēteris Buļs
 • Z/S “Skārni” īpašniece Jeļena Kivriņa
 • Z/S “Dīķīši” īpašniece Inese Koroševska
 • Z/S “Jūlija” īpašnieki Aleksandrs un Zinaīda Korziņini
 • Z/S “Pakalni” īpašnieki Ņina un Aivars Kupri
 • Z/S “Ķirši” īpašnieks Dmitrijs Pavlovs
 • Z/S “Kalvīši” īpašnieki Inese un Uldis Pekši
 • Z/S “Ratiņi” īpašnieks Andris Teilāns
 • IK “Izidori” īpašnieks Valdis Zujs

Nominācijā “Sabiedrisko procesu aktivitātes veicināšana”:

 • Nodibinājuma futbola klubs “Saules puikas” valdes loceklis un treneris Aleksandrs Boroduļins
 • Piemājas saimniecības īpašnieks Gunārs Krancāns
 • Vokālā ansambļa “Knifs” vadītāja Guntra Kuzmina
 • Ārsta palīdze dakteres Ināras Oļševskas privātpraksē un Nautrēnu pagasta Rogovkas dramatiskā kolektīva vadītāja Maruta Miščenko
 • Biedrības “Šodiena – Rītdienai” valdes priekšsēdētājs Edgars Paškovs
 • RSEZ SIA “Verems” valdes priekšsēdētājs Jānis Staris
 • Silmalas pagasta komunālās saimniecības pārzinis Juris Zeimuļs

 Nominācijā “Pašvaldības funkciju nodrošināšana”:

 • Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Eduards Grišuļonoks
 • Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Špeļs
 • Ozolaines pagasta pārvaldes grāmatvede Svetlana Počkajeva
 • Audriņu pagasta pārvaldes autobusa vadītājs Viktors Pontags
 • Feldšeru akušieru punkta “Pilskalns” feldšere Lucija Seņkova
 • Stoļerovas feldšeru vecmāšu punkta feldšere Antoņina Sprukte
 • Feimaņu kultūras nama vadītāja Ingrīda Tjarve
 • Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” galvenā krājumu glabātāja Tamāra Tutina
 • Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja Erna Ulase
 • Nagļu pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Volka
 • Vērēmu pagasta pārvaldes automašīnas – autobusa vadītājs Sergejs Volkovs
 • Vērēmu pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna Volkova
 • SIA “Strūžānu siltums” sanitārtehniķis Andrejs Kalnejs
 • Kaunatas vidusskolas direktore Sandra Brokāne
 • Maltas speciālās internātpamatskolas struktūrvienības vadītāja Olga Čapkeviča
 • Mākoņkalna pirmskolas izglītības iestādes vadītāja un Kaunatas bāriņtiesas locekle Veniranda Laizāne
 • Maltas 1. vidusskolas direktore Marija Podnieka
 • Nautrēnu vidusskolas lietvede Skaidrīte Sutra
 • Gaigalavas pamatskolas direktore Ināra Ūsīte
 • Projekta “Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” koordinējošā eksperte Rasma  Šmaukstele
 • Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne
 • Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Larisa Vinogradova
 • Sociālā dienesta sociālais darbinieks Lendžu pagastā Andrejs Kasparāns
 • Sociālā dienesta sociālā darbiniece Griškānu pagastā Rita Žurzdina
FOTO no Atzinības rakstu pasniegšanas
2010. gads

329953413800109970_(2010)

Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un piemiņas velti – Latvijas Valsts 1 lata Jubilejas monētu – tiek apbalvoti 44 Rēzeknes novada iedzīvotāji:

 • Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Lilija Paula
 • Z/S “Annas” un SIA “Annas K” īpašnieki Veneranda un Aivars Kuzmini
 • Čornajas pagasta pārvaldes elektriķis Vitālijs Kukuļs
 • Z/S “Lejieši” īpašnieks Roberts Apšenieks
 • Gaigalavas pagasta uzņēmējs SIA “BaltHarmonia” vadītājs Gunārs Igaunis
 • Sociālā darbiniece Griškānu pagastā Svetlana Sprukte
 • Ilggadējs Ilzeskalna pagasta darbinieks Juris Gailums
 • Ģimenes ārsta palīdze Kantinieku pagastā Alīda Stirāne
 • Kaunatas pagasta pārvaldes sporta dzīves organizators Ēriks Silovs
 • Kalnezeru Katoļu pamatskolas skolotāja Valda Selicka
 • Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja Edīte Kroiče
 • Maltas 1. vidusskolas saimniecības pārzinis un skolotājs Stanislavs Valeniks
 • Maltas 2. vidusskolas saimniecības pārzinis Anatolijs Jasinskis
 • Mākoņkalna iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekle un folkloras kopas dalībniece Vanda Zaremba
 • A/S “Nagļi” valdes priekšsēdētāja Ginta Kalvāne
 • Nautrēnu pagasta pārvaldes lietvede Elita Velikāne
 • Projektu vadītāja Ozolaines pagasta pārvaldē Sandra Kaša
 • Z/S “Aveņi” īpašniece Lilija Melne
 • SIA “LMKO” īpašnieki Andris un Marija Runtovski
 • Rikavas pagasta bibliotēkas vadītāja Vilma Poplavska
 • Vītolu ģimenes centra vadītāja, biedrības “Gorki” un Sakstagala iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Diāna Vasiļjeva
 • Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste Jevģēnija Grišuļonoka
 • Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre Regīna Baranova
 • Stoļerovas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Irēna Skrauča
 • Televīzijas iekārtu montieris un SIA “Strūžānu siltums” komunālās saimniecības brigadieris Valērijs Šarikovs
 • Vērēmu pamatskolas direktore Jevģēnija Paura
 • Stoļerovas pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīdze Elza Iļjina
 • Audriņu pamatskolas fizikas un matemātikas skolotāja Tatjana Smirnova
 • Tiskādu speciālās internātpamatskolas skolotāja Natālija Mihailova
 • Maltas speciālās internātpamatskolas skolotāja Ināra Krotova
 • Speciālās izglītības atbalsta centra speciālais pedagogs Ilona Bruskovska
 • Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Vija Terentjeva
 • Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” valdes locekle – koordinatore Ineta Brizga
 • Z/S “Kalēji” īpašnieki Haide un Aivars Kjakstes
 • Sociālā darbiniece Vērēmu pagastā Alla Dervinika
 • Sociālās palīdzības organizatore Čornajas pagastā Inta Vegileja
 • Vērēmu pagasta pārvaldes lietvede Aina Kudure
 • Lendžu pagasta pārvaldes lietvede Silvija Kipļuka
 • Čornajas pagasta pārvaldes lietvede Anna Magazniece
 • Folkloras ansambļa “Bolta vīšņa” vadītājs Andris Eriņš
 • Folkloras kopu “Ūzuleņi” un “Vōrpa” dalībniece Ženija Čudare
 • Rēzeknes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Veronika Jakovļeva
 • Nodarbinātības Valsts Aģentūras Rēzeknes filiāles koordinējošā eksperte Inga Šidlovska
 • Nodarbinātības Valsts Aģentūras Rēzeknes filiāles koordinējošā eksperte Inna Saliniece
 2009. gads

329953413800172780_(2009)

Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un piemiņas velti – Latvijas Valsts 1 lata Jubilejas monētu – tiek apbalvoti 44 Rēzeknes novada iedzīvotāji:
 • Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Valentīna Viša
 • Bērzgales pagasta zemnieku saimniecības “Sējējs” un piemājas saimniecības “Baravikas” vadītāji Everita un Ivars Bernāni
 • Čornajas pagasta pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inta Vegileja
 • Dricānu pagasta iedzīvotāja Irēna Kuhaļska
 • Dricānu pagasta un Pilcenes feldšeru un vecmāšu punkta ārsta palīdze Lidija Vorkale
 • Feimaņu pagasta pamatskolas skolotāja Zinaīda Persa
 • VAS Latvijas Pasts Rēzeknes klientu apkalpošanas daļas Gaigalavas pasta nodaļas priekšniece Olīvija Drele
 • Griškānu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Lidija Viļuma
 • Griškānu pagasta SIA “Sprūževa M” valdes priekšsēdētājs Pāvels Melnis
 • Ilzeskalna pagasta pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas palīdze Gaļina Kravale
 • Kantinieku pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna Joniškāne
 • Kaunatas pagasta vidusskolas skolotāja Staņislava Inkina
 • Lendžu pagasta Kalnezera Katoļu pamatskolas pensionētā direktore Anna Medne
 • Lūznavas pagasta Lauku atbalsta dienesta konsultante Irina Romančuka
 • Mākoņkalna pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Vilhelmīna Trūle
 • Maltas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Silvija Ančikovska
 • Maltas pagasta pārvaldes projektu speciāliste Inese Siliniece
 • Maltas pagasta dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma vadītāja Anna Pinka
 • Maltas pagasta kultūras nama direktore Elīna Prusaka
 • Nagļu pagasta pārvaldes kancelejas vadītāja Genovefa Jureviča
 • Nautrēnu Romas katoļu draudzes priesteris Juris Kravalis
 • Ozolaines pagasta pensionētā skolotāja Tatjana Arsejčenkova
 • Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecības “Silvija” vadītājs Gunārs Omuls
 • Pušas pagasta zemnieku saimniecības “Bajāri” vadītāja Aleksandra Markova
 • Sakstagala pagasta pārvaldes grāmatvede Ināra Kudrjavceva
 • Sakstagala pagasta pārvaldes kancelejas vadītāja Marija Raudule
 • Silmalas pagasta pārvaldes lauku attīstības speciāliste Aleksandra Ostrovska
 • Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkas vadītāja Anita Laizāne
 • Silmalas pagasta piemājas saimniecības “Upīši” vadītājs Stanislavs Maļavko
 • Stoļerovas pagasta pensionāru kopienas “Atvasara” vadītāja Helēna Gribuste
 • Strūžānu pagasta uzņēmuma SIA “Strūžānu siltums” sanitārtehniķis Igors Balabins
 • Strūžānu pagasta Veco ļaužu pansionāta galvenā grāmatvede Jadviga Zajakovska
 • Vērēmu pagasta pārvaldes projektu vadītāja – konsultante zemes jautājumos Laimdota Melne
 • Vērēmu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs Pēteris Grigorjevs
 • Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis, sakarā ar dzīves 50 gadu jubileju
 • Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes ekonomiste Janīna Lazovska
 • Rēzeknes novada pašvaldības finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas galvenā speciāliste Anastasija Pavlova, sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju