Pašvaldības nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā ir noteikts:

 • Pašvaldības teritoriālais iedalījums, pašvaldības domes un administrācijas struktūra;
 • Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora pilnvaras;
 • Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācija un nodrošinājums;
 • Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtība un līgumu noslēgšanas procedūra;
 • Domes darba reglaments;
 • Iedzīvotāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšanas kārtība;
 • Kārtība, kādā personas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem;
 • Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība;
 • Kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;
 • Kārtība, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
 • Publiskās apspriešanas kārtība.