Skatīt "Sociālie pakalpojumi"

Sociālie pakalpojumi

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Dzīvokļa pabalsts Rēzeknes novada iedzīvotājiem Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldības iedzīvotājiem  Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novadā noteiktais GMI līmenis 1 (vienai) personai atbilst valstī noteiktā GMI līmenim (EUR 64,00) un to piešķir ārējos normatīvajos aktos par GMI aprēķināšanu, piešķiršanu un izmaksāšanu noteiktajā kārtībā.  www.latvija.lv
Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts  www.latvija.lv
Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa  Personu reģistrē reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā uz iesnieguma un Rēzeknes novada domes lēmuma pamata par pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu. Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 18. marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.  www.latvija.lv
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts  www.latvija.lv
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 150,00 (septiņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 300,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas 6 (sešus) mēnešus no bērna piedzimšanas dienas. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāsniedz iesniegums Sociālajā dienestā, bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.  www.latvija.lv
Trūcīgās personas/ģimenes statusa noteikšana Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un, ja tās īpašums nepārsniedz MK noteikumos Nr. 299 ”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” ietvertos kritērijus. Lai novērtētu ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusa nosacījumiem, ģimene (persona) deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldības sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.  www.latvija.lv
Pabalsts veselības aprūpei Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Pabalstu veselības aprūpei piešķir:
1) personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, un personām hepatīta C 1, 4 tipa ārstēšanai;
2) politiski represētajām personām;
3) Afganistānas kara veterāniem;
4) Otrā pasaules kara dalībniekiem;
5) trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem; trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personām), vientuļiem pensionāriem, vientuļiem I, II, III grupas invalīdiem, kuriem saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā dzīvo vieni un kuru mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas, par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju;
Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, politiski represētām personām, Afganistānas kara veterāniem un otrā pasaules kara dalībniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un statusu apliecinoši dokumenti, bet trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), vientuļiem pensionāriem, vientuļiem I, II, III grupas invalīdiem, kuriem saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, ārsta izziņu, kurā norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība, finanšu dokumentu (čeki, kvītis, rēķini ar rekvizītiem) kopijas, kas pierāda pieprasītāja izdevumus par medicīnisko aprūpi, veiktajām operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem.
 www.latvija.lv
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) 1 (vienai) ģimenei (personai), neizvērtējot tās ienākumus, bet ņemot vērā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu radīto zaudējumu sekas, nepārsniedzot faktiskos izdevumus un tikai tajos gadījumos, ja personai (ģimenei) nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai apdrošināšanas atlīdzība. Pabalsts nav piešķirams tikai tādā gadījumā, ja cits valsts vai apdrošināšanas pabalsts vai atlīdzība pilnībā sedz krīzes situācijas izraisītās zaudējumu sekas. Pabalstu krīzes situācijā ir tiesības saņemt ģimenei (personai), kurai pēc individuālo vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanas sociālā darba speciālisti ir pieņēmuši lēmumu par krīzes situāciju. Nosakot pabalsta krīzes situācijā apmēru, tiek ņemts vērā apstākļu radīto zaudējumu apmērs, pabalsta pieprasītāja spējas apmierināt savas pamatvajadzības, izmantojot savā rīcībā esošos resursus. www.latvija.lv
Pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības Sociālais dienests iesniegums_bb_vienreizējais
iesniegums_bb_ikmēneša_izdevumu_segšanai
iesniegums_bb_ires_segsana
Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgi pieprasīt bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumus ir pieņēmušas Rēzeknes novada bāriņtiesas.
Pabalstu piešķir ārējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir tiesības saņemt šādus pabalstus:
1) vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai;
2) vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
3) pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērns sekmīgi turpina mācības vispārējās vidējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē;
4) pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai, līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.
 www.latvija.lv
Pabalsts audžuģimenei Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Pabalstu audžuģimenēm piešķir ārējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā attiecībā uz bērniem, par kuru ievietošanu audžuģimenē, lēmumu pieņēmušas Rēzeknes novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesas). Pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir Sociālā dienesta un audžuģimenes līgums, kuru paraksta Sociālā dienesta vadītāja un viens no audžuģimenes locekļiem, par bērniem, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsta audžuģimenei veidi:
1) ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam;
2) pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
Lai saņemtu ikmēneša pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, viens no audžuģimenes locekļiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.
 www.latvija.lv
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv
Pabalsts pirmklasniekiem Sociālais dienests  Iesnieguma veidlapa Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts 1 (vienu) reizi gadā EUR 21,00 (divdesmit viens euro, 00 centi) apmērā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei bez iesnieguma un neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli.
Skolas piederumu komplektu iegādi nodrošina Izglītības pārvalde, bet finansē no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem gada budžeta tāmes ietvaros.
Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
 www.latvija.lv
Apbedīšanas pabalsts Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts un saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku vai likumīgie apgādnieki nav sasnieguši pilngadību, vai likumīgie apgādnieki ir trūcīgas personas. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 250 (divi simti piecdesmit euro, 00 centi). (Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, tā pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu Sociālajā dienestā jāiesniedz:
1) iesniegums;
2) miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3) VSAA lēmuma par piešķirto valsts nodrošinātā apbedīšanas pabalstu vai par pabalsta atteikumu kopija;
4) izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, personām, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
www.latvija.lv
Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi), kuru piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums un ieslodzījuma vietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.  www.latvija.lv
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu:
1) 90 gadu jubilejā –EUR 90,00 (deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā;
2) 95 gadu jubilejā – EUR 95,00 (deviņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā; 3) 100 gadu jubilejā – EUR 100 ( viens simts euro, 00 centi) apmērā; 4) 105 gadu jubilejā – EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00 centi) apmērā.
 www.latvija.lv
Sociālais darbs Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Sociālā darba pakalpojums, kas ietver sociālo gadījumu risināšanu, nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas(-u) resursu un iesaistot atbalsta sistēmas. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Sociālajā dienestā atbilstoši 2008. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 5. pantam.  www.latvija.lv
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām Sociālais dienests  Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada pašvaldības Veco ļaužu pansionātā, turpmāk tekstā – pansionāts, nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī 1. un 2. grupas invalīdiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot 18 gadu vecumu sasniegušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpei institūcijā noteikto apjomu, kā arī gadījumos, kad šis sociālais pakalpojums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā. Pilngadīgām personām, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  www.latvija.lv
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem Sociālais dienests Nodrošina pakalpojumu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu Ilgstošās sociālās aprūpes institūcija Tiskādu bērnu nams bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Bērnu namā ir:
1) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
2) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņi sekmīgi mācās, (iegūst vispārējo, profesionālo izglītību), turpina studijas augstskolā vai koledžā un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus. Bērnu nama bērnam ir tiesības uz noteiktu naudas summu personiskiem izdevumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumu nodrošina, pamatojoties uz Rēzeknes novada bāriņtiesas lēmumu.
 www.latvija.lv
Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (Sociālās gultas) Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Īslaicīgās sociālās aprūpes institūcija nodrošina diennakts sociālo aprūpi pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu, pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā tiek nodrošināta līdz 3 mēnešiem. Sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz klienta veselības stāvokļa uzlabošanās brīdim vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanai.
Tiesības institūcijā saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, ja viņām ir vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe; Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā paredzētos dokumentus. (Sociālās gultas) Sociālās gultas nodrošina diennakts sociālo un veselības aprūpi, personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ, sevi pašas nevar aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām. Sociālo gultu pakalpojumus ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas un invalīdi ar fiziskiem traucējumie, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt.
 www.latvija.lv
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā – aprūpe mājās Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Aprūpe mājās nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir personai, kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas.
Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis iesniedz sociālajam darbiniekam dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. Sociālais darbinieks apmeklē personu dzīvesvietā (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai) un izvērtē personas vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojuma, iekļaujot personas vajadzību novērtēšanas kartē informāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja pilngadīga persona pieprasījusi aprūpes mājās pakalpojumu.
 www.latvija.lv
Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskas darbības Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”. www.latvija.lv
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums. Grupu nodarbības. To pamatā ir psiholoģiski izglītojošs un terapeitisks speciālistu – psihologa un sociālā darbinieka darbs ar grupu. Individuālās psihologa konsultācijas. Sociālās rehabilitācijas mērķis ir palīdzēt vardarbīgai personai apzināties savu uzvedību un pārtraukt vardarbības pielietošanu. Nodarbības un konsultācijas noteiktas atbilstoši Ministru kabineta. noteikumos Nr. 790 „ Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” noteiktajiem termiņiem un kārtībai. Individuālās psihologa konsultācijas, līdz 10 konsultācijām, 16 divas stundas ilgas grupu nodarbības.  www.latvija.lv
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Sociālais dienests Iesniegums dzīvoklim
Iesniegums sociālajam dzīvoklim
Iesniegums par sociālā dzīvokļa atjaunošanu
Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, gadījumus, kad valsts vai pašvaldība ir tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam (turpmāk arī — speciālists), kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī — palīdzība). Palīdzību pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību.
Ir šādi palīdzības veidi:
1) pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
2) sociālā dzīvokļa izīrēšana;
3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu; 4) palīdzība īrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu;
 www.latvija.lv
Psihologa pakalpojums Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir personai (ģimenei):
1) kura nonākusi krīzes situācijā;
2) bērnu uzvedības problēmu gadījumos;
3) saskaņā ar bāriņtiesas, tiesībaizsardzības iestādes vai citas kompetentas iestādes rakstisku lūgumu.
Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 www.latvija.lv
Asistenta pakalpojums Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Asistenta pakalpojumu piešķir personām ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegtā atzinuma par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz: 1) rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
2) likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
3) komisijas atzinumu:
3.1. par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
3.2. par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
4) institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
5) darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
6) izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
7) dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
 www.latvija.lv
Valsts finansēti Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem saņem:
1) personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (turpmāk – personas ar funkcionāliem traucējumiem), ja funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos norādītajiem kritērijiem;
2) politiski represētās personas;
3) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas;
4) personas ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un personas ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (turpmāk – personas ar prognozējamo invaliditāti), ja personas funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos norādītajiem kritērijiem un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumus.
www.latvija.lv
Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai, paaugstināt personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības. Pabalsta mērķis ir apmaksāt Personai dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, sagatavošanas, kā arī mājokļa pielāgošanas darbu veikšanas izmaksas. Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai. Pabalstu mājokļa pielāgošanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt vienu reizi trijos gados. Lai saņemtu pabalstu mājokļa pielāgošanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot Personas apliecinošu dokumentu, iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā:
1)rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu,
2)dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu), 3) invalīda apliecības kopiju,
4)ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai;
5) īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
6) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks; 7) citus dokumentus pēc pieprasījuma.
 www.latvija.lv