Skatīt "Izglītība"

Izglītība

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Rēzeknes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija Izglītības pārvalde Iesniegums Pedagoģiski medicīniskajai komisijai par atbilstošas izglītības programmas ieteikšanu- veidlapa

Iesniegums Pedagoģiski medicīniskajai komisijai par mācību organizēšanu mājās – veidlapa

 Izsniedz atzinumu par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem no 1.-4.klasei. Izsniedz atzinumus ar ieteikumu par mācību organizēšanu mājās skolēniem no 1.-12. klasei. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu var saņemt vecāki (personas, kas realizē vecāku varu) vai pilnvarota persona (izglītības iestādes pārstāvis) personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē. www.latvija.lv
Informācijas sniegšana par izglītības sistēmu, Rēzeknes novada izglītības iestādēm, izglītības satura un procesa organizēšanas jautājumiem Izglītības pārvalde   Izglītības pārvaldes speciālisti sniedz informāciju par izglītības sistēmu un likumdošanu izglītības jomā, par novada izglītības iestādēm, par izglītības satura jautājumiem, izglītības procesa organizēšanu novada pirmsskolas, vispārējās pamata un vidējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  www.latvija.lv
Licenču izsniegšana pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu realizēšanai Izglītības pārvalde   Pēc rakstiska iesnieguma un Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3. daļā norādīto dokumentu iesniegšanas fiziskām un juridiskām personām tiek izsniegtas licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  www.latvija.lv
Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē Izglītības pārvalde Veidlapa Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē. Izziņu var izsniegt gan pašvaldības Izglītības pārvalde ( iesniegums tiek iesniegts pašvaldībā), gan konkrētas izglītības iestādes vadītājs ( iesniegums tiek iesniegts konkrētai izglītības iestādei). www.latvija.lv
Mājmācības pieteikums Vispārizglītojošās skolas Veidlapa Mājmācība tiek noteikta 1.-6. klašu izglītojamajiem, ja:
• vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;
• ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;
• izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.
www.latvija.lv
Atbalsts talantīgajiem Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem Izglītības pārvalde Veidlapa Pašvaldība var piešķirt finansiālu atbalstu izglītojamā talanta attīstības nodrošināšanai (individuālo mācību līdzekļu iegāde, ceļa izdevumu segšana u.t.t.). Novada teritorijā deklarētam izglītojamajam, kurš guvis panākumus kādā no jomām: mācībās, mākslā, mūzikā, sportā, bet kura talanta turpmākai attīstībai www.latvija.lv
Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā Izglītības pārvalde Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kura ierobežotās telpu platības dēļ nespēj nodrošināt bērnu uzņemšanu programmā saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām telpu platību prasībām programmas realizācijai, tās vadītājs iesniedz pārvaldē iesniegumu par statusa piešķiršanu iestādei, kurā ir rinda uz programmas apguvi (turpmāk tekstā – statuss). Izglītības pārvalde, pēc situācijas izpētes, ar vadītāja rīkojumu piešķir iestādei šo statusu, norādot datumu, ar kuru statuss tiek piešķirts.

Ja vecāki izvēlas programmas apguvi savam bērnam konkrētā iestādē, kurai ar pārvaldes rīkojumu ir noteikts statuss, vecāki iestādē vai pārvaldē aizpilda iesniegumu par bērna reģistrāciju rindā, norādot iesniegumā ziņas par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvieta), vēlamo uzņemšanas laiku, vēlamo iestādi un programmu, vecāku kontaktinformāciju (tālrunis, adrese). Šādos gadījumos iestādes vai pārvaldes vadītājs pirms iesnieguma rakstīšanas piedāvā vecākiem vietu programmas apguvei citā iestādē, kurai nav noteikts statuss. Ja iesniegums tiek iesniegts iestādē, tad iestādes vadītājs nodrošina tā iesniegšanu pārvaldē 1 (vienas) darba dienas laikā.

 www.latvija.lv
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Izglītības pārvalde Iesnieguma veidlapa Vecāki var pieteikt bērnu programmas apguvei jebkurā iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1,5 (pusotra) gada līdz 7 (septiņu) gadu vecumam. Obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par 1 (vienu) gadu, pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Grupas tiek komplektētas pēc iespējas atbilstoši vecumposmiem, pieejamajai telpu platībai un iestādes finansiālajam nodrošinājumam.  www.latvija.lv
Skolēnu transporta izdevumu kompensācija Izglītības pārvalde Iesnieguma veidlapa Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldībā.
Pakalpojuma saņemšanas soļi
www.latvija.lv
Uzņemšana izglītības iestādē Izglītības pārvalde Iesnieguma veidlapas ir pieejamas konkrētajās skolās Pakalpojums nosaka uzņemšanas kārtību Rēzeknes novada vispārizglītojošajās skolās, profesionālās ievirzes skolās. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties attiecīgi uz vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki), vai pilngadību sasnieguša izglītojamā iesniegumu. Pirms izglītojamā uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vecākiem vai atbildīgajām amatpersonām, vai pilngadīgam izglītojamam ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem ar izglītības iestādi:

  • izglītības iestādes reģistrācijas apliecību (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
  • izglītības iestādes akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
  • izglītības programmu licencēm (pieejamas elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
  • izglītības programmas akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
  • izglītības iestādes nolikumu;
  • iekšējās kārtības noteikumiem;
  • iestājpārbaudījumu (ja tādi ir noteikti);
  • citiem dokumentiem, kuriem nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss.
 www.latvija.lv