Skatīt "Ģimene"

Ģimene

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana Dzimtsarakstu nodaļa Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu.  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Dzimšanas fakta reģistrēšanai:
1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
2) bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls;
3) spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāuzrāda oriģināls;
4) vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
5) ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts – bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls.  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli: Klātiene – reģistrēt bērna dzimšanas faktu jebkurā dzimtsarakstu nodaļā ierodas viens vai abi bērna vecāki. Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet vecāki vēlas bērna dzimšanas dokumentos ierakstīt ziņas par tēvu, paziņojot par bērna piedzimšanu, abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.
www.latvija.lv
Miršanas fakta reģistrēšana un pirmreizēja miršanas apliecības izsniegšana
Dzimtsarakstu nodaļa   Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli: Klātiene – Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļās piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni, mirušā personu apliecinošus dokumentus (ja ir pieejami). Ja miršanas faktu konstatējusi tiesa, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Par miršanas faktu iestādes/apbedīšanas biroja pārstāvis, sociālais darbinieks u.c./ vai cita juridiska persona paziņo rakstiski.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1)ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni – jāiesniedz oriģināls;
2) pieteicēja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
3) tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts – jāiesniedz oriģināls;
4) mirušā personu apliecinoši dokumenti (ja ir pieejami) – jāiesniedz oriģināli
 www.latvija.lv
Pārapbedīšanas atļauja Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Mirušā mirstīgo atlieku pārvešanu apbedīšanai citā vietā var atļaut Rēzeknes novada pašvaldība www.latvija.lv
Laulības reģistrēšana un laulības apliecības izsniegšana Dzimtsarakstu nodaļa   Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
2) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu – jāuzrāda oriģināls;
3) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga – nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja – jāiesniedz oriģināls;
4) ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā – jāiesniedz oriģināls.  Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.
Klātiene -Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
 www.latvija.lv
Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana Dzimtsarakstu nodaļa Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās. Kāzu jubilāru godināšana un sveikšana.  www.latvija.lv
Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana Dzimtsarakstu nodaļa Iesnieguma veidlapa Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru). Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  1) pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
2) pilnvarotai personai – jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
3) iesniegums – jāiesniedz oriģināls
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
24.09.2013. MK noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” – EUR 7,00  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana notiek mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc valsts nodevas samaksas.
 www.latvija.lv
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana Dzimtsarakstu nodaļa Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  1)Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
2) iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu – jāiesniedz oriģināls;
3) reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas – jāuzrāda oriģināli;
4) dokumenti, kuros veicamas izmaiņas – jāiesniedz oriģināli;
5) kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu – 7 EUR (MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906, Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu)
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Valsts nodeva jāsamaksā pirms labojuma izdarīšanas un dokumenta saņemšanas.
www.latvija.lv
Izziņu un reģistra kopiju izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem Dzimtsarakstu nodaļa Iesnieguma veidlapa Personas, kurām nepieciešams saņemt izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem vai reģistra kopiju, var saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).  www.latvija.lv
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa Dzimtsarakstu nodaļa Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un tautību. Dzimtsarakstu nodaļa, saņemot iesniegumu un citus dokumentus, sagatavo atzinumu par vārda, uzvārda vai tautības maiņu un nodod to Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam atļaujas izsniegšanai.  www.latvija.lv

Vairāk par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem (maksas pakalpojumu cenrādis, pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija)

Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601 (1. stāvs, 13. kabinets)
Tālrunis: +371 64607178
Fakss: +371 64607178
E-pasta adrese: dzimtsaraksti@rezeknesnovads.lv

Darba laiks (pusdienu pārtraukums – 11.45 – 12.15)

  • Pirmdiena: 8.00 – 16.30
  • Otrdiena: 8.00 – 16.30
  • Trešdiena: 8.00 – 14.30
  • Ceturtdiena: 8.00 – 16.30
  • Piektdiena: 8.00 – 16.30

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai
Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679

A/S Swedbank LV56HABA0551026407356 HABALV22
A/S SEB banka LV21UNLA0050016695434 UNLALV2X
A/S DNB banka LV19RIKO0002013195963 RIKOLV2X
A/S Citadele banka LV27PARX0012602660002 PARXLV22