Skatīt "Nekustamais īpašums un nodokļi"

Nekustamais īpašums un nodokļi

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par zemes pārvaldības dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem Zemes pārvaldības dienests Iesniegums brīvā formā Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par zemes īpašumu sadali, apvienošanu, par lietošanas mērķu maiņas iespēju zemei, par zemes nomas iespējām, par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu. www.latvija.lv
Personu īpašumā /kopīpašumā/ esošo nekustamo īpašumu vai zemes vienību sadale vai apvienošana ja nav nepieciešams zemes ierīcības projekts Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Nekustamajam īpašumam(kopīpašumam) tiek veikta nekustamā īpašuma sadale/apvienošana izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. www.latvija.lv
Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u. c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. www.latvija.lv
Būvdarbu, meliorācijas darbu, pētniecības darbu saskaņošana pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs Zemes pārvaldības dienests  Iesniegums brīvā formā  Pašvaldība saskaņo plānotos būvdarbus, meliorācijas darbus, pētniecības darbus, jā šādi darbi tiek plānoti pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs. www.latvija.lv
Pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes gabalu) apgrūtināšana ar lietu tiesībām – servitūtu Zemes pārvaldības dienests  Iesniegums brīvā formā Pēc personas iesnieguma par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā zemē un servitūta nodibināšanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu saņemšanas, jautājums tiek izskatīts Rēzeknes novada pašvaldībā un tiek sagatavots atbilstošs līgums. www.latvija.lv
Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam Zemes pārvaldības dienests  Iesniegums brīvā formā Informācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos. www.latvija.lv
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību Zemes pārvaldības dienests  Iesniegums brīvā formā Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma, galvenokārt, iesniegšanai dalībai valsts vai pašvaldību organizētajās iepirkumu procedūrās, konkursos, valsts institūcijās (Finanšu ministrija, VID), kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.  www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana Zemes pārvaldības dienests Iesniegums brīvā formā Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu piešķir atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana Zemes pārvaldības dienests Iesniegums brīvā formā Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv
Kļūdaini ieskaitīto nodokļa maksājumu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa Zemes pārvaldības dienests  Iesniegums brīvā formā Nodokļu maksātāju iesniegumu izskatīšana par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu. www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts  www.latvija.lv
Konsultēšana pašvaldības administrējamā nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos Zemes pārvaldības dienests  Iesniegums brīvā formā Vispārēju konsultāciju un informācijas sniegšana par jautājumiem, kas saistās ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par zemi, mājokli vai būvēm, par aprēķinam izmantojamiem datiem, par atvieglojumu iespējām, par maksāšanas kārtību. www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana Juridiskā un lietvedības
nodaļa
Iesniegums brīvā formā Rēzeknes novada domei ir tiesības saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” un pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku www.latvija.lv
Atļaujas izsniegšana par
lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā
Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Pirms atmežošanas (meža pārveidošanas citā zemes lietošanas veidā-būvniecība, lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošana) veikšanas, valstij ir jāmaksā kompensācija par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu. Atmežošanai paredzētajam mežam jābūt veiktai meža inventarizācijai. Pirms atmežošanas, ir jāsaņem pašvaldības atļauja. Par administratīvā akta izdošanu Rēzeknes novada pašvaldība lemj atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2013. noteikumiem Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, kas nosaka termiņu kādā izskatāms iesniegums un kārtību kādā veicamas citas ar atļaujas izsniegšanu saistītās darbības. www.latvija.lv
Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši  teritorijas plānojumam
Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par zemes vienībā vai tās daļā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. Pēc pasūtīta pieprasījuma, papildus informācijai par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu, var tikt sniegta šāda informācija:
1. Informācija par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem attiecīgajā funkcionālajā zonā un teritorijā ar īpašiem noteikumiem, ja tāda noteikta (izvilkums no Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem);
2. Zemes vienības kartogrāfiskais materiāls (izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēm).
 www.latvija.lv
Izziņas izsniegšana par plānotās darbības atbilstību  teritorijas plānojumam  Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Pirms iecerētās darbības (lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c.) uzsākšanas kādā konkrētā zemes vienībā, ir nepieciešams noskaidrot, vai plānotā darbība atbilst Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. www.latvija.lv
Izziņas izsniegšana par teritorijas plānojumā noteiktajiem  nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem  Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem interesējošā zemes vienībā. Izziņā tiek norādīti tie apgrūtinājumi, kas noteikti Rēzeknes novada teritorijas plānojumā. Pielikumā tiek sagatavots kartogrāfiskais materiāls. www.latvija.lv
Ierosinājumu izskatīšana un konsultācijas par teritorijas attīstības jautājumiem Attīstības plānošanas nodaļa Iesniegums brīvā formā Ierosinājumu izskatīšana par teritorijas attīstības jautājumiem:
• lēmuma pieņemšana par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu;
• sabiedriskās apspriešanas organizēšana pēc privātpersonu iniciatīvas – par teritorijas attīstības jautājumiem, detālplānojumu u. tml.;
• pēc sabiedriskās apspriešanas pārskata un pašvaldības izvērtējuma sagatavošana par saņemtajiem priekšlikumiem;
• lēmuma pieņemšana par izstrādātās dokumentācijas pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem;
• teritorijas plānojuma, detālplānojuma saskaņošana;
• informācijas sniegšana par pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem.
Konsultāciju sniegšana par zemesgabala (īpašuma) izmantošanu, attīstību, sadalīšanu, dažādu projektu un aktivitāšu īstenošanu u. c. jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un teritorijas attīstību un plānošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, attīstības programmai un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.
www.latvija.lv
Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā Rēzeknes novada pašvaldības izveidota Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisija Iesnieguma veidlapa fiziskām personām

Iesnieguma veidlapa juridiskām personām

 Iegādājoties lauksaimniecības zemi un zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, ja tie atbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.pantā noteiktiem nosacījumiem un darījuma akts derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam ir pievienota pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Lauksaimniecības zemes ieguvēji iesniedz iesniegumu un darījuma aktu pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Pašvaldība izvērtē lauksaimniecības zemes pircēju iesniegumus un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, kuru noformē izziņas veidā, vai pieņem lēmumu par atteikumu lauksaimniecības iegūšanai īpašumā komisija.

Soļi pakalpojuma saņemšanai

 www.latvija.lv
Izziņa (lēmums) par atļauju iegūt īpašumā zemi trešās valsts pilsoņiem Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Trešās valsts pilsonim nepieciešams saņemt izziņu (lēmumu) iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu, kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, telefoniski, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Iesniegumā norāda nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts vai kopija uzrādot oriģinālu.

Pakalpojuma saņemšanas soļi

 www.latvija.lv
Pašvaldības īpašuma objekta atsavināšana Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma
veidlapa
Rēzeknes novada pašvaldībā tiek izskatīts atsavināšanas ierosinājums un tam pievienotie dokumenti, dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai atsavināšanas atteikumu. Atsavināšanas rezultātā īpašuma tiesības no pašvaldības pāriet ieguvējam.

Pakalpojuma saņemšanas soļi

 www.latvija.lv
Izziņa (lēmums)par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Atsavinot nekustamo īpašumu Rēzeknes novada teritorijā pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu) pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā iesniedzams Rēzeknes novada pašvaldībā. Ja Rēzeknes novada pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu , tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, Rēzeknes novada dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Ja Rēzeknes novada pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, Rēzeknes novada pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas sagatavo izziņu pat atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Soļi pakalpojuma saņemšanai

www.latvija.lv
Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana izsoles procesā Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pēc personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas Rēzeknes novada pašvaldība veic atsavināšanas izvērtēšanas darbības. Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, Rēzeknes novada pašvaldība virza jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai Rēzeknes novada domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu.

Soļi pakalpojuma saņemšanai

www.latvija.lv
Konsultācijas atsavināšanas jautājumos Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pēc pieprasījuma tiek sniegta vispārīga informācija un/vai konsultācijas par atsavināšanas jautājumiem.
Soļi pakalpojuma saņemšanai
 www.latvija.lv