Skatīt "Dzīvesvieta"

Dzīvesvieta

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Pakalpojums pieejams latvija.lv
Dzīvesvietas deklarēšana Juridiskā un lietvedības nodaļa vai pagastu pārvaldes Iesnieguma veidlapa Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai bez maksas elektroniski portālā www.latvija.lv. Ja jaunā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā, to var deklarēt  jebkurā Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā. Nepilngadīgam bērnam un personai ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par dzīvesvietas nedeklarēšanu personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, deklarējot dzīvesvietu, personai uzliek naudas sodu.
Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai tā anulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.
pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv

e-pakalpojums:
www.latvija.lv

Izziņa par personas dzīvesvietu Juridiskā un lietvedības nodaļa vai pagastu pārvaldes Iesnieguma veidlapa Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam:
1) par personas esošo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2) par mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Izziņu iespējams saņemt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē neatkarīgi no dzīvesvietas atrašanās vietas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
www.latvija.lv
Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana  Pagastu pārvaldes  Iesniegums brīvā formā  Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos: 1) Ja personai ir zudis tiesisks pamats lietot dzīvojamo telpu; 2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas www.latvija.lv