Publicēts 28.05.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles” Vērēmu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 21. maija sēdes (protokols Nr.14, 13.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles” Vērēmu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Vērēmu pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles”, kas atrodas Ratinīkos , kadastra Nr.7896 007 0350, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7896 007 0348, platība 0,0650 ha, atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2020
Meža cirsmas izsole Stoļerovas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība "Stoļerovas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Stoļerovas meži”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr. 7856 003 0064, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0045 platība 4,83 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2020
Par pašvaldības kustamās mantas – VW Transporter transportlīdzeklis un Jums 6KL traktors pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienība turējumā nodots VW Transporter transportlīdzeklis , valsts reģistrācijas Nr.FO3656, dzeltenā krāsā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2020
Elektroniskā dzīvokļu īpašumu izsole Ozolmuižas pagastā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod divus valsts īpašumā esošus dzīvokļus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2020
Publicējamā informācija par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN 16.350 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes turējumā nodots pasažieru autobuss MAN 16.350 , valsts reģistrācijas Nr. HF6591, baltā krāsā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.05.2020
Pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Pūces”Ozolaines pagastā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Pūces”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 503 0005.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2020
Pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Sprīdīši”
Pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Sprīdīši”
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saliņa” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 7. maija sēdes (protokols Nr.13, 7.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saliņa” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība "Ilzeskalna pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Saliņa”, kas atrodas Zaļūkšņos, ar kadastra Nr.7858 003 0102, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7858 003 0102 platība 6,95 ha un 7858 003 0103 platība 1,29 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38., Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas izsoles rezultātiem
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Kaunatas pagasta pārvalde” paziņo, ka saskaņā ar Kaunatas pagasta pārvaldes 2020. gada 2. aprīļa izsoles protokolu un pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai izsoles rezultātu apstiprināšanu (protokols Nr.11,6.§), ir noslēgts nekustamā īpašuma telpu nomas līgums ar Ludmilu Kaļiņinu.
 Lasīt vairāk
Baltmaja Publicēts 11.05.2020
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli” izsoli Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020. gada 16. jūnijā plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli”, kadastra Nr.7876 006 0470, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0548, 2704 m2 platībā un atrodas pēc adreses: “Baltmājas”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk