Publicēts 25.06.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 2” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 2” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
 Lasīt vairāk
naglu_skola2 Publicēts 19.06.2020
Iespēja iegādāties nekustamo īpašumu Nagļu pagastā
Par nekustamā īpašuma izsoli Nagļu pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Gornicā telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Saules ielā 4, Gornicā,

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2020
Paziņojums par divu zemes vienību izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
Paziņojums par divu zemes vienību izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2020
Publicējamā informācija par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā
Publicējamā informācija par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0224 daļas nomas tiesību izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.06.2020
Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Rikavas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2020
Informācija par telpas nomas līguma pagarināšanu
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 4. jūnija lēmumu (protokols Nr.15, 10§) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu”, 2020. gada 11. jūnijā ir noslēgta vienošanās Nr.8.7.2/337 ar SIA “DKRobotics”, reģ.Nr. 40203085046, juridiskā adrese Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piemiņas iela 17 A” Audriņu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Audriņu pagasta pārvalde" saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Piemiņas iela 17A , Audriņi, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7842 004 0234, kas sastāv no zemes vienības 7842 004 0234 platībā 0,1185 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2020
Nekustamā īpašuma “Grāvmala” izsole Nautrēnu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Nautrēnu pagasta pārvalde" pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu- nekustamo īpašumu “Grāvmala”, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 6876 003 0133, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 003 0182, platība 0,39 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2020
Noslēgts pirkuma līgums par nekustamo īpašumu Stoļerovā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:
14.05.2020. noslēgts valsts nekustamā īpašuma “Kūts” Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020254, pirkuma līgums. Pircējs: fiziska persona. Pirkuma cena: 2050 EUR.
 Lasīt vairāk