Publicēts 25.05.2015
Paziņojums par izsoles rezultātiem
Izsole tika organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.

1. 2015. gada 25. maijā, izsoles rezultātā, nomas tiesības uz objektu - telpas Nr. 32 un Nr.33, kopējā platībā 67,5m2, kas atrodas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Pagasta ēka”, būvē ar kadastra apzīmējumu 78540050294002, pēc adreses: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, ar lietošanas mērķi – veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana, ieguva saimnieciskās darbības veicēja Ieva Vugule reģ.Nr.15118911451, juridiskā adrese: P. Brieža 29/31-8, Rēzekne.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2015
Konkurss uz Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Strūžānu Siltums” valdes locekļa amatu
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Strūžānu Siltums” vakanto valdes locekļa amatu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2015
Paziņojums par telpu nomas izsoli Gaigalavas pagastā
1. Nomas objekts - telpas Nr.32 un Nr.33 kopējā platībā 67,5m2, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Pagasta ēka” ar kadastra numuru 7854 005 0294, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, būves ar kadastra apzīmējumu 78540050294002 telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 78540050294002001, lietošanas mērķis –veterinārmedicīnas pakalpojumi.

 Lasīt vairāk
Publicēts 29.04.2015
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Mākoņkalna pagastā
Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pārvalde plāno veikt trīs (3) koku (priede 1 gab. apkārtmērs 2,20 m, augstums 30 m, pīlādzis 1 gab. apkārtmērs 40 cm, augstums – 7 m, kļava 1 gab. apkārtmērs 70 cm, augstums 15 m ) izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes daļas, Mākoņkalna pagastā Piertnīku kapsētā ar kadastra apzīmējumu 7872 006 0131.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, pie lietvedes līdz 2015. gada 29. maijam. (kontakttel.: 64646741, 29163241).
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2015
Paziņojums par izsoles rezultātiem īpašumam „Gaigalavas mežniecība”
Izsole tika organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2015
Paziņojums par izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
Izsole tika organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2015
SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA par koku nozāģēšanu Griškānu pagastā
Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2015.gadā plāno nozāģēt 17 kokus – papeles, koki atrodas Greiškānu ciemā tuvu pie daudzdzīvokļu mājām uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0864.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.04.2015
NOMAS TIESĪBU IZSOLE: palīgtelpu būve ar kadastra apzīmējumu 78540050204009, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā
Nomas objekts - palīgtelpas Nr.1 un Nr.2 kopējā platībā 111,96 m2 ar kadastra apzīmējumu 78540050204009, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība” kadastra apzīmējums 7854 005 0204, pēc adreses: Meža iela 2, Gaigalava
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.04.2015
Informācija par telpu NOMU būvē ar kadastra apzīmējumu 78540050288009 „Ambulance”, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Skola, bērnudārzs”, Skolas ielā 3, Gaigalava, Gaigalavas pagastā
1. Nomas objekts - telpas Nr.15, 16, 17, 18 kopējā platībā 33,7m2 ar kadastra apzīmējumu 78540050288009, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Skola, bērnudārzs” kadastra apzīmējums 7854 005 0288, pēc adreses: Skolas iela 3, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2015
Paziņojums par nekustamā īpašuma „LAMS” ēdnīcas ēkas, kas atrodas Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību atkārtotas izsoles rezultātiem
Bērzgales pagasta pārvalde paziņo, ka nekustamā īpašuma „LAMS” ēdnīcas ēkas, kas atrodas Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību atkārtotā izsolē ēdnīcas telpas 522,10 m2 platībā par 0,06 EUR/m2 nosolīja Rasma Ģērmane.
 Lasīt vairāk