Publicēts 01.12.2015
Sludinājums par kravas furgona pārdošanu Lendžu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – kravas furgonu MERCEDES BENZ 310, valsts reģistrācijas Nr.EP9224, 1.reģistrācijas gads – 1989., sēdvietu skaits 4, noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) - nav precīzi nosakāms, bet ne mazāk kā 500 000 km, krāsa – balta, motora tips - dīzeļdzinējs. Brīvā cena ir EUR 202,50 (divi simti divi euro 50 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2015
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Silmalas pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāju ierosinājumu Silmalas pagastā plānots veikt 16 koku izciršanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2015
Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta nekustamo īpašumu izsole
1. Pašvaldības nekustamais īpašums „Krustu bērzi” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0114.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus izsolei reģistrē sākot ar 01.12.2015. līdz 04.01.2016. Dricānu pagasta pārvaldē, pie lietvedes, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2015
Par kustamās mantas atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
1. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar lejupejošu soli kustamo mantu – automašīnu VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986. Nosacītā cena ir EUR 918,00 (deviņi simti astoņpadsmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 91,80 (deviņdesmit viens euro 80 centi), kas jāieskaita Bērzgales pagasta pārvaldes kontā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2015
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas un zemes vienību, kas atrodas „Borauha”, Mākoņkalna pagasts nomas tiesību izsoli
1. Nomas objekts – viendzīvokļa dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 78720010033001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78720010033, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78720010036 pēc adreses: „Borauha”, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība un komercdarbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2015
Sabiedriskā apspriešana par koka nociršanu Mākoņkalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde dara zināmu, ka Mākoņkalna pagasta pārvalde plāno veikt viena koka (bērzs 1 gab. apkārtmērs 0,50 m, augstums 12 m) izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes Mākoņkalna pagastā c. Lipuški, Līgo ielā 5 ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0337.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2015
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāju ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt četru koku izciršanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.10.2015
Paziņojums par autobusa pārdošanu izsolē Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli kustamo mantu – autobusu PAZ 672, kura nosacītā cena ir 1039,00 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit deviņi euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 103,90 EUR (viens simts trīs euro 90 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.09.2015
Paziņojums par kravas furgona izsoli Lendžu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli kustamo mantu – kravas furgonu MERCEDES BENZ 310, valsts reģistrācijas Nr.EP9224, 1. reģistrācijas gads – 1989., sēdvietu skaits 4, noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) - nav precīzi nosakāms, bet ne mazāk kā 500 000 km, krāsa – balta, motora tips - dīzeļdzinējs. Izsoles sākumcena ir EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit euro 00 centi). Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10% no kustamās mantas nosacītās cenas – EUR 27,00 (divdesmit septiņi euro 00 centi), kas jāiemaksā Lendžu pagasta pārvaldes kontā: AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV36UNLA0050019812356, vai pagasta pārvaldes kasē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2015
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Čornajas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde plāno veikt 8 (astoņu) koku izciršanu: (4 oši, 1 liepa un 3 kļavas), kas atrodas uz valstij piekritīgās zemes ar kadastra apzīmējumu 78460033008 Čornajas pagasta Ratnieku ciema teritorijā; 28 (divdesmit astoņu) koku izciršanu (28 bērzi), kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes tiesiskajā valdījumā esošās zemes ar kadastra apzīmējumu 78460100082 Čornajas pagasta Spruktu kapsētas teritorijā, un 11 (vienpadsmit) koku izciršanu (11 bērzi), kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes tiesiskajā valdījumā esošās zemes ar kadastra apzīmējumu 78460050051 Čornajas pagasta Osinovkas kapsētas teritorijā.
 Lasīt vairāk