Publicēts 17.01.2017
Paziņojums par zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā, īpašumā „Jurusāta”
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2017. gada 2. janvārī ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/29 par nekustamā īpašuma „Jurusāta”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 002 0086, daļas 0,075 ha platībā nomu pašvaldības autoceļa `6606 Ceplīši – Brusova` uzturēšanas vajadzībām, nomas maksa – par 0,5% lielāka par nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2029. gada 1. janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2017
Par nekustamā īpašuma izsoles izziņošanu
Latgales Apgabaltiesas iecirkņa Nr 16 zvērinātā tiesas izpildītāja (ZTI) Anita Kalniņa (prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvi)rīko Ilgai Melderei piederošam nekustamajam īpašumam Ind. Augļu Dārzs 5(2-137), Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads otro labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu AS SWEDBANK.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2017
Nekustamā īpašuma Bērzgalē izsole
VAS “Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Pasta māja”, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā atsavināšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2017
Nekustamā īpašuma Zosnā izsole
VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Zosnas sakaru nodaļa", Zosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā atsavināšanu.
 Lasīt vairāk
Traktors Publicēts 21.11.2016
Par kustamās mantas – traktora T-150K pārdošanu izsolē
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustāmo mantu – traktoru T-150K, valsts reģistrācijas Nr. T455LC, nosacītā cena EUR 1920,00 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro 00 centu), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2016
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē dzīvokli Lendžu pagasta Skangaļos
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Stacija Taudejāni 1”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0020 – sākumcena EUR 700.00, nodrošinājums EUR 70.00, izsole 15.12.2016. plkst. 16.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2016
Paziņojums par koku izciršanu ārpus meža Griškānu pagastā
Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka sakarā ar Centrālās un Liepu ielas apgaismojuma tīklu izbūvi Sprūževas ciemā, nepieciešama koku izciršana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu ārpus meža Nagļu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde paziņo, ka Nagļu ciemā plāno veikt 32 koku izciršanu teritorijas kopšanai, kadastra nr.7874 005 0100 (28 bērzi virs 20 cm diametrā, 2 apses virs 20 cm diametrā, 2 oši virs 20 cm diametrā). Šie koki atrodas piemājas saimniecības “Vītoliņi” īpašumā/valdījumā esošās zemes Rēzeknes novada Nagļu pagastā, kadastra apzīmējums 7874 005 0100.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2016
SIA “Strūžānu siltums” paziņo par atkārtotu izsoli
SIA „Strūžānu Siltums”, reģistrācijas numurs 42403006333, juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes nov. paziņo par atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli:
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.10.2016
Paziņojums par cirsmas Nr.67 izsoli Gaigalavas pagastā
Ar Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 1. decembra lēmumu (protokols nr. 27, 5.§.) kustamas mantas – nekustamajā īpašumā „Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 1. kvartāla 6. nogabalā atrodošās cirsmas Nr.67 – 2016. gada 10. novembra izsole atzīta par nenotikušu.
 Lasīt vairāk