Publicēts 02.11.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā pie daudzdzīvokļu mājas adrese: Ābelītes iela 1, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads (četri (4) koki) un pie Gaigalavas pagasta pārvaldes ēkas, iekšpagalmā (piecas (5) egles).
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2020
Paziņojums par cirsmas izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” paziņo, ka saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdeva kustamo mantu – cirsmas Nr.1., Nr.2., Nr.3., kas atrodas nekustamā īpašumā “Soču mežs” (Nr. 78540030041), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, izcērtamā kopējā platība 6.05 ha (820 m3), par summu EUR 12 953,60
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2020
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārzmalas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78540080079 izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
2020. gada 23. oktobrī ir noslēgts Pirkuma līgums Nr.6.8/52 ar z/s “Līdumi”, pārdodot nekustamo īpašumu “Dārzmalas” ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0079 kopējā platībā 3,18 ha par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 12 226, 00 (divpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit seši euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2020
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Stads B” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78540060021 izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
2020. gada 23. oktobrī ir noslēgts Pirkuma līgums Nr.6.8/51 ar z/s “Līdumi”, pārdodot nekustamo īpašumu “Stads B” ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0021 kopējā platībā 6,89 ha par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 29 635,20 (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro divdesmit centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2020
Pārdod neizīrētu valsts nekustamo nekustamo īpašumu “Maksimovi”
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Maksimovi”, Nirīšos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2020
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” izsoli Bērzgales pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Bērzgales pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020. gada 30. novembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” telpās, Rītupes ielā 34, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.10.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Mākoņkalna pagastā
Saskaņā ar 2020. gada 17. septembra izsoles rezultātu ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums Nr. 8.7.1/532, nomā nododot nekustamā īpašuma “Cerība”, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 008 0315 daļu, kas sastāv no nedzīvojamās telpas Nr. 3 - platība 6,0 m2, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0315 001.Nomas nosolītā maksa ir EUR 16.95 bez PVN mēnesī. Līgums stājas spēkā ar 01.10.2020. un ir spēkā līdz 30.09.2025.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Rikavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 1. oktobra lēmumu” Par nekustamā īpašuma Jaunības iela 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.” (protokols Nr.25,15.§), 2020. gada 16. septembra izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.7, 2020. gada 2. oktobrī ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.2/517, nomā nododot nekustamā īpašuma Jaunības iela 15,Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads telpas saimnieciskajai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2020
Pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu: “Upeslīči”-6, Dreijerovkā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu: “Upeslīči”-6, Dreijerovkā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7878 900 0082. Izsoles sākumcena EUR 408.00, nodrošinājums – EUR 40.80, izsoles solis – EUR 30.00. Izsoles sākums – 09.10.2020., izsoles noslēgums – 09.11.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.10.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
 Lasīt vairāk
1_skola Publicēts 28.09.2020
Atkārtotā izsolē pārdod Rēzeknes novada nekustamo īpašumu „Mākoņkalna pamatskola”
Atkārtotā elektroniskā izsolē tiek pārdots Rēzeknes novada nekustamais īpašums „Mākoņkalna pamatskola”, kas atrodas Mākoņkalna pagastā, ar kadastra Nr.7872 008 0257.
 Lasīt vairāk