Publicēts 08.08.2019
Paziņojums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ainas” 1 izsoli Nautrēnu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Nautrēnu pagasta pārvalde" paziņo, ka 2019. gada 18.septembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Ainas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr . 6876 900 0030, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties struktūrvienībā “Nautrēnu pagasta pārvalde” pie lietvedes pēc adreses "Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019.gada 17.septembrim vai mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.07.2019
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsole saimnieciskai darbībai
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2019
Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā telpu noma komercdarbībai
Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā telpu noma komercdarbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2019
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Vērēmu pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība „Vērēmu pagasta pārvalde ” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajā Škeņevas kapsētā (kadastra apzīmējums 7896 005 0264):
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā
Pārdodamais objekts – piekabe MMZ-771 , valsts reģistrācijas Nr.P946LK, un piekabe PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – vieglās automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotā automašīna MITSUBISHI OUTLANDER, valsts Nr. GP2994.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotais pasažieru autobuss SETRA S 309 HD valsts Nr. JS3842.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Nautrēnu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Smiltaine” ar kadastra Nr.6876 005 0443
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2019
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Kaunatas pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Kaunatas pagasta pārvalde atkārtoti paziņo par publisko apspriešanu 17 koku nozāģēšanai Kaunatas ciema Dārzu ielas ceļa malas posmā no 0,0km līdz 0,2km, kadastra Nr.78620050408: 1 osis diametrā 44cm un 16 kļavas diametrā 28cm – 66cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2019
Kustamās mantas – cirsmu izsole Stoļerovas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Nordas”, kadastra numurs 7892 002 0192, Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā.
 Lasīt vairāk