Publicēts 31.10.2019
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme” izsoli Ozolaines pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 28.novembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme”, kadastra Nr.7876 001 2384, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2347, 0,2763 ha platībā un atrodas pēc adreses: “Viduszeme”, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu
7892 002 0255 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0433 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0433 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 iznomāšanu Bērzgales pagastā
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 iznomāšanu Bērzgales pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – “Attīrīšanas iekārtas” atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma –
“Attīrīšanas iekārtas” atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.14 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, ar kadastra numuru 7868 002 0069, nedzīvojamā telpa Nr.14 – 30.9 m2 platībā un ar to saistītā 1/5 domājamā daļa no koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 m2 kopplatība) ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Saimniecības ēka” (valsts aizsardzības Nr.5821), galvenais lietošanas veids – biroju ēkas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.10.2019
Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Feimaņu pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Feimaņu pagasta pārvalde” paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās:
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Paziņojums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lakstīgalu iela 1-3” izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7888 900 0204.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Preiļu iela 5A”, kadastra Nr. 7888 512 0009.
 Lasīt vairāk