Publicēts 06.01.2021
Par valsts zemes pirkuma līguma noslēgšanu
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju. 22.12.2020. noslēgts zemesgabala “Klusā Vipinga 5”, Vipingā, Griškānu pag., Rēzeknes nov. pirkuma līgums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2020
Stružānu pagasta pārvalde rīko nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Strūžānos, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu atkārtotā elektroniskajā izsolē
Rēzeknes novada pašvaldība atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Kaunatas pagasta Dubuļos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.12.2020
Stružānu pagasta pārvalde rīko nekustamo īpašumu izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes lēmumu, saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2020
Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.novembra lēmumu ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.27, 7.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, ir paziņots, kam tiek piešķirtas tiesības slēgt zemes nomas līgumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2020
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2020
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskā izsolē
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Dreijerovkā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2020
Par SIA “Latgales nekustamie īpašumi” piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli
Maksātnespējīgās SIA “Latgales nekustamie īpašumi” maksātnespējas procesa administrators paziņo par SIA “Latgales nekustamie īpašumi” piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2020
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78780040081, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Rožukalns”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78780040081, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā platība 6.47 ha.
 Lasīt vairāk