Publicēts 22.02.2010
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā
Līguma priekšmets: Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā
Pasūtītājs: RNP Rikavas pagasta pārvalde Reģ. Nr.9000004850 Jaunības iela 15, Rikava Rēzeknes novads
Darba uzdevums: Sastādīt tāmi un tehnisko projektu Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai prasībām un projekta iesniegumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. RikavasPP 2010/1 ELFLA
Prasības pretendentiem:
1) Iesniegt Reģistrācijas apliecību
2) Sertifikātu par tiesībām veikt darbu
3) Atsauksmes no pašvaldībām (vismaz no 3 par kvalitatīvi sagatavotiem dokumentiem)
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: priekšlikumus iesniegt Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības iela 15, Rikava Rēzeknes novads līdz 04.03.2010 plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji:
1) Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību
2) Izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu
RNP Rikavas pagasta pārvaldei ELFLA projekta ietvaros plānots: Rekonstruēt Upes ielas asfalta segumu-0.270km, grants segumu-0.430km. Esošo asfaltbetona segu frēzēt, remontēt iesēduma vietas ar dolomīta šķembām, izbūvēt smilts drenējošo slāni un dolomīta šķembu pamatni un asfaltbetona segu vismaz 5 cm biezumā, salabot pieslēgumu Nākotnes ielai, atjaunot sānu grāvjus un veikt citas darbības, kas varētu tikt paredzētas tehniskajā projektā kā nepieciešamas pozitīva rezultāta sasniegšanai, kā arī atjaunot grants segumu neasfaltētajā daļā.
Kontaktpersonas: Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds,
Lilita Tāraude, Biruta Ieviņa, Tālr.64607080, 64607083

Līguma izpildītājs -
Līguma cena Ls (bez PVN) -
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2010
Gaigalavas pagasta saieta nama rekonstrukcija
Plānotā iepirkuma priekšmets- Gaigalavas pagasta saieta nama rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/02-ELF
Iepirkuma procedūra - Atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8. 1 panta prasībām
Paredzamā līgumcena - Līdz 120000 Ls (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2010. gada 19. februāris plkst.11.00
Vērtēšanas kritēriji:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
1.piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2.garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, 22.kabinets.
Kontaktpersona - Iepirkumu komisijas locekle Larisa Vinogradova, tel. 64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.08.2009
Autoruzraudzība projektam
Iepirkuma izziņošanas datums - 25.08.2009.
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2009/02KF
Pasūtītājs - Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma līguma priekšmets - Autoruzraudzība projektam "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta izgāztuves "Ritiņi" Nr.78768/732/PPV rekultivācija"
Kontaktpersona - Aigars Metlāns, t. 28359080, e-pasts austrumlatgale@navigator.lv

Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 30.09.2009
Līguma izpildītājs - SIA "Geo Consultant"
Līgumcena (bez PVN, LVL) - 4100
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2009
Par būvuzraudzības darbu veikšanu „Ūdenstūrisma attīstības centra” rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem
Iepirkuma izziņošanas datums - 03.08.2009.
Pasūtītājs - Rēzeknes rajona padome LAT-LIT sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Iepirkuma līguma priekšmets - Būvuzraudzības darbu veikšana „Ūdenstūrisma attīstības centra” rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2009 /01 )
Paredzamā līgumcena (bez PVN, LVL) – līdz 10 000 LVL
Kontaktpersona – Larisa Vinogradova, larisa.vinogradova@rdc.lv

Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 10.08.2009.
Līguma izpildītājs - Uldis Stuklis
Līgumcena (LVL) - 7084,30
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.07.2009
Papilddarbi pašvaldības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciematā Ilzeskalns”, (identifikācijas Nr.IPP 2009/ 3)
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2009
Biroja preču iegāde
Iepirkuma izziņošanas datums - 23.04.2009.
Pasūtītājs - Rēzeknes rajona padome LAT-LIT sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Iepirkuma līguma priekšmets Biroja preču iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. RRP 2009 /08 )
Paredzamā līgumcena (bez PVN, LVL) – 1395.00
Kontaktpersona – Ineta Brizga t.: 64607205, Ineta.Brizga@rdc.lv

Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 28.04.2009.
Līguma izpildītājs - SIA "ALBA LTD"
Līgumcena (bez PVN, LVL) - 1395,00
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2009
Projekta pieteikuma sagatavošana
Iepirkuma izziņošanas datums - 04.03.2009.
Pasūtītājs - Nautrēnu pagasta padome
Iepirkuma līguma priekšmets - Projekta pieteikuma sagatavošana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (iepirkuma identifikācijas Nr.: Nautrēnu pagasts 2009/1)
Specifikācija
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, t.: 64628805, 29468107
 Lasīt vairāk