Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

Visos Rēzeknes novada pagastos ir izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kuru darbības mērķis ir veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību.

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Audriņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes priekšsēdētājs:Nikolajs Černobrovs, Līpūri, 26464293
Priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Teirumnieks, Krupi, 28218671
Padomes sekretāre: Nataļja Bibičeva,  Audriņi, 26165746, natalijabibiceva@inbox.lv
Padomes locekļi:
Jurijs Astratovs, Audriņi, 26514653, korssar@inbox.lv
Aleksandrs Ivanovs, Līpūri, 29465381
Jurijs Vasiļjevs, Audriņi, 26422576, jurij1401@inbox.lv
Nikolajs Koroļkovs, Jegorovka, 26569346
Jekaterina Čakša, Audriņi 22033671
Antoņina Naumkova, Audriņi 29813838

Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Audriņu pagasta pārvaldei un Rēzeknes novada pašvaldībai par pagastam un novadam būtiskiem jautājumiem, saskaņā ar padomes nolikumu. Aicinām vajadzības gadījumā zvanīt konsultatīvajai padomei un interesēties par pagastā notiekošo, kā arī izteikt savus priekšlikumus, kas adresēti pagasta pārvaldei.

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Bērzgales pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes priekšsēdētāja: Dace Barkāne
Priekšsēdētāja vietnieks: Antons Tripans
Padomes locekļi:
Ilze Čudare (protokoliste)
Ivars Bernāns
Ilmārs Apeins
Nauris Barkāns
Ināra Solima

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Čornajas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītājs – Edgars Paškovs (28786267, edgars.paskovs@cornaja.lv)
Padomes locekļi:
Sarmīte Broliša
Irēna Čehoviča
Ingars Sprukts
Bernarda Dudkeviča
Vija Jeršova
Irēna Pudāne
Jānis Ratniks
Vitālijs Rubuļs
Santa Viša-Gaisiņa

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Dricānu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītājs – Aivars Babris
Padomes locekļi:
Andris Pelšs
Ilona Vilcāne
Ēvalds Troška
Janīna Tutāne
Andris Eriņš
Ingūna Semule
Līvija Tutāne
Zigrīda Gailume
Zinaīda Meļko
Gurijs Saveļjevs
Jānis Lizdiks

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības Feimaņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes priekšsēdētāja - Dina Šmaukstele, 26478741, dina.smaukstele@gmail.com
Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Oskars Otikovs, 26434524
Padomes sekretāre — Elvīra Bogdanova, 26458951, Pumpuri01@inbox.lv
Padomes locekļi:
Nikolajs Čerņavka
Viktors Nemņasevs
Erna Ulase
Irēna Tjarvja

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Gaigalavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes priekšsēdētāja: Anita Macāne ─ 26310039, e-pasts: anitamacane@inbox.lv
Priekšsēdētājas vietnieks: Roberts Voits ─ 28750868, e-pasts: robis_v@inbox.lv
Sekretāre: Liene Drule,  26607883, e-pasts: liene.skrauca.@inbox.lv
Aivars Balsers ─ 26896415
Daina Mihailova ─ 26652406, e-pasts: d.mihailova34@inbox.lv
Ilze Stanka ─ 26200518, e-pasts: ilze357@inbox.lv
Inta Birķe ─ 29136960, e-pasts: inta.sk@inbox.lv
Jolanta Sjomkāne ─ 22048496, e-pasts: jola555@inbox.lv
Laura Sarnoviča ─ 29325674, e-pasts: laura.sarnovica@inbox.lv
Pēteris Namsons ─ 26671349
Skaidrīte Miščenko ─ 26885692, e-pasts: skaidrite.miscenko@inbox.lv
Valentīna Deksne ─ 29498655, e-pasts: divalje@inbox.lv
Sanita Babre- 26223065;
Jānis Zapāns – 26142472

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Griškānu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes locekļi
Leonīds Buinickis
Nadežda Cvetkova
Edgars Kukučs
Pāvels Melnis
Voldemārs Platacis
Gunārs Ribakovs
Valērijs Fjodorovs
Inta Silauniece
Ilmārs Sprinģis

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Ilzeskalna pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītāja – Inese Boltāne -20616131, e-pasts: inesiite75@inbox.lv
Padomes sekretāre – Diāna Drozdova – 27885145
Padomes locekļi:
Vineta Zirnīte – 26471685
Valdis Elksnis – 29373809
Ivars Bumbišs – 26446552
Dagnija Deksne – 26299474
Arvīds Pujats – 29417791

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Kantinieku pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome

Padomes vadītāja – Rita Baltere;
Padomes locekļi:
Jeļena Šilova;
Anita Onužāne;
Andris Teilāns;
Nikolajs Kurašovs;
Mārīte Švarce;
Lauris Žogots

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Kaunatas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītājs – Ēriks Silovs (kaunata@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Janīna Dunska
Marija Jeršova
Aija Kuzminska
Arturs Baltiņš
Ilmārs Skudra
Regīna Katkovska

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Lendžu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs – Arvīds Latiševs-Čudars
Priekšsēdētāja vietnieks – Vilhelms Butlers
Padomes locekļi
Dainis Gudriks
Jāzeps Smelters
Juris Kravaļs
Jānis Koroševskis
Jānis Adijāns

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības Lūznavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītājs – Jurijs Zabiņako (luznava@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Inga Stikute
Anna Kosokovska
Vitolds Matčuks
Irina Romančuka
Sandra Kļaviņa

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības  Mākoņkalna pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes priekšsēdētāja - Vanda Zaremba
Protokoliste: Daina Groševa
Padomes locekļi:
Jānis Obuks
Tamāra Kudrjavceva
Regīna Trūle
Jānis Gžibovskis
Sēdes notiek katra mēneša pirmajā ceturtdienā. Komisija risina dažādus jautājumus un izskata rakstiskus iesniegumus. Savas atsauksmes, ierosinājumus un informāciju var izteikt personīgi, iesūtot uz e-pastu: makonkalns@rezeknesnovads.lv, vai atstāt pagasta pārvaldes pastkastītē.

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome (malta@rezeknesnovads.lv)

Padomes priekšsēdētājs: Juris Dombrovskis (e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv)
Priekšsēdētāja vietnieks: Māris Čepeļs
Padomes sekretāre: Mārīte Šadurska
Padomes locekļi:
Marija Podnieka
Larisa Borisova
Lija Kļaviņa-Lozda
Sandra Štekele
Marija Trusova
Gunārs Smeilis
Edgars Stepiņš
Andrejs Ulass
Jānis Šaudiņš

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Nagļu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome

Padomes vadītāja: Daina Dreimane-Ķezbere t: 26363630
Padomes locekļi: Žanis Jesko t: 26669693
Jāzeps Brencis t: 26131584
Rūdolfs Kroičs t: 29357314
Inese Zalužinska t: 26346528
Margarita Rutule t: 26886321
Genovefa Jureviča t: 26597430

e-pasts: iedzkonspad@inbox.lv

Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības par dzīvi Nagļu pagastā, droši kontaktējamies ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi. Atbildēsim uz jūsu jautājumiem, realizēsim jūsu ierosinājumus un risināsim jūsu sūdzības kopā. 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Nautrēnu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītāja - Solvita Daukste – Saleniece
Padomes locekļi:
Ināra Rjabovska
Rasma Martinova
Gunta Grina
Valdis Šubrovskis

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības Ozolaines pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītāja
– Veronika Lazareva (veronika.lazareva@inbox.lv)
Padomes vadītājas vietniece – Anna Tarakanova (saulesanna@inbox.lv)
Padomes locekļi:
Pēteris Borisovs (Škvarki)
Tatjana Marjanova (Deimani)
Marija Dunča (Ritiņi)
Ilona Careva (Runči)
Gunārs Koroševskis (Bekši)
Jānis Visuns (Gaiduļi)
Faina Gleizda (Pleikšni)
Aina Kriviņa (Bekši, dzelzceļa puse)
Jevģēnija Lazovska (Laizāni)
Marina Marjanova (Bekši, “Cukurkalns”)
Tatjana Guļbinska (Andronova)
Anna Tarasova (Bekši, līvānu mājas)
Baiba Žogota (Bekši, līvānu mājas)
Natālija Stoļarova (Kampiški)

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Ozolmuižas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītājs – Aleksejs Karziņins
Padomes locekļi:
Vitolds Brencis
Lauris Gadzāns
Diāna Līpure
Anastasija Pavlova
Kristīne Rimša
Rolands Čigons

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības Pušas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes priekšsēdētāja -  Jolanta Paplavska
Priekšsēdētājas vietnieks – Ilmārs Ratniks
Padomes sekretāre — Kristīne Zuja
Padomes locekļi:
Marija Dzene
Valdis Zujs
Ilga Zunda
Jāzeps Mazalevskis

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Rikavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītājs – Edgars Krusts (rikava@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Līga Dimzule
Alla Aksjonova
Velta Melne
Larisa Fedosejeva
Velta Kruste
Skaidrīte Viļčuka

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Sakstagala pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Maltas pagastu apvienības struktūrvienības Silmalas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes priekšsēdētāja – Aleksandra Ostrovska (ostrovska.aleksandra@inbox.lv)
Priekšsēdētājas vietniece – Ināra Poļakova (inara.polakova@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Olga Miseviča
Silvija Svikša
Ženovijs Bobovičs
Jānis Laizāns
Rita Koroļkova
Ivans Koņuhovs
Regīna Mitreviča
Regīna Baranova
Inta Kurmeļova
Valentīna Krasutina
Marija Nizina

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Stoļerovas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes vadītāja – Veneranda Senkāne tel. 26160057 e-pasts veneranda.senkāne@saskarsme.lv
Padomes locekļi:
Edīte Bule
Ināra Anča
Ināra Petuhova
Ludmila Vasiļjeva
Ivars Seņkāns
Pēteris Breidaks
Laura Seņkāne

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Stružānu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Inārs Omuls
Leokādija Razgale
Tatjana Stirāne
Margita Levaškeviča

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Vērēmu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Padomes priekšsēdētāja – Veneranda Strode, tālr. 29397052.(veremi@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Pēteris Grigorjevs
Ineta Apšinika
Aloīda Ikauniece
Janīna Brāle
Oskars Krukovskis
Zigrīda Vasiļkova
Edgars Ratnieks