Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

Nosaukums, reģistrācijas numurs Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932
Juridiskā adrese Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese https://www.maltasdzksu.lv/index.php
Pamatkapitāla lielums:  370930.00 EUR
Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” ( PSIA Maltas DZKSU) ir dibināts 1991. gada 7. novembrī, kopš 21.10.2004. uzņēmums ir reģistrēts vienotā uzņēmumu komercreģistrā ar Nr.24203000932. Visas uzņēmuma kapitāldaļas 100% pieder Rēzeknes novada domei. Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām, kas atrodas Rēzeknes novada Maltas un Lūznavas pagasta administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības SIA Maltas DZKSU sniedz sekojošus komunālos pakalpojumus:

  • dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale;
  • notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
  • siltumapgāde (apkure un karstā ūdens sagatavošana);
  • atkritumu saimniecība;
  • mājsaimniecības uzturēšana;
  • citi pakalpojumi (traktortehnikas pakalpojumi, tehnisko noteikumu sagatavošana, juridiskām personām tiek sniegti pakalpojumi sīku remontdarbu – santehniķa, elektriķa pakalpojumu veidā utml.).
    Saskaņā ar LR UR Lēmumu Nr.16-10/92372 no 26.05.2015. reorganizācijas procesā pie pašvaldības SIA Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma tika pievienots SIA ‘’Rūķis L’’.

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2021.g.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti  Mērķu īstenošanas rezultāti 2018
Mērķu īstenošanas rezultāti 2019
Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā  Informācija par veiktajām iemaksām
Dividendes
Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Projekta līdzfinansējums
Iemaksas pamatkapitāla palielināšanai
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie) Peļņas/zaudējumu aprēķins, bilance – 1. cet.
Operatīvā bilance 2020.30.06.

Peļņas/zaudējumu aprēķins 2020.g.2.cet.

Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati  2015. gads. 2016. gads. 2017. gads. 2018. gads. 2019. gads.
Informācija par īpašuma struktūru Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” dibinātājs ir viens dalībnieks: Rēzeknes novada pašvaldība. Rēzeknes novada pašvaldībai pieder 370930 (trīs simti septiņdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit) kapitāla daļas. Ieguldījums sastāda 100% no kopējā kapitāla. Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.
Informācija par organizatorisko struktūru Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška
https://maltasdzksu.lv/index.php/par-uznemumu/struktura
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu. Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums’ neveic dāvināšanu (ziedošanu).
Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” nav saņēmis ziedojumus un dāvinājumus.
Informācija par iepirkumiem  https://maltasdzksu.lv/index.php/iepirkumi
Cita nozīmīga informācija  https://maltasdzksu.lv
Statūti  Statūti 2020.
Nolikumi
Līgumi Deleģējuma līgums ar SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Maltas pagastā
Valdes loceklis Saskaņā ar pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” 2016. gada 11. jūlija dalībnieku sapulces lēmumu uz 5 (pieciem) gadiem par valdes locekli ir iecelts Jānis Kravalis. 
Izglītība:
2002. – 2004.: Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultātes sociālo zinātņu maģistrantūrā ar specializāciju – vadības zinātnes.
Profesionālā darba pieredze:
• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Latgales reģiona nodaļa. Nodaļas vadītājs.
• „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators” Padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.
• „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators” Padomes loceklis.
• BO VAS VOVAA filiāle “Ziemeļlatgales slimokase” auditors.
• VOAVA Latgales nodaļas ekonomists.
• VOVAA Ziemeļlatgales nodaļas ekonomists.
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi Dalībnieku sapulces (2015.-2019.g.)
Dalībnieku sapulces 2020.g.
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu  Publiskojamā informācija
Valdes locekļa atalgojums
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1. Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” ziedošanas gadījumā rīkosies atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. pantā, 11. pantā un 12. pantā noteiktajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumiem Nr. 535 Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu slēgs finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) tipveida līgumu.

2. Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” ziedojuma pieņemšanas gadījumā rīkosies atbilstoši likuma par Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 14. pantā noteiktajam un slēgs ziedojuma līgumu.