Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

LPR+NAP+ESF

Projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”

Projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īsteno: Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC “Latgale”.

Visa projekta laikā:

Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.

387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida atbalsts.

3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.

Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības sociālajā dienestā vai Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.

Deinstitucionalizācija Latgales plānošanas reģionā:
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/

Deinstitucionalizācija Latvijā:
http://lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=81579

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Rēzeknes novadā:
http://horse.rezeknesnovads.lv/latgales-regiona-berni-ar-funkcionaliem-traucejumiem-sanem-sabiedriba-balstitos-socialos-pakalpojumus/

http://horse.rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-piedavas-jaunus-socialos-pakalpojumus-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem/

Deinst_310x310 (1)